updates "Procedure omzetting naar Frans rijbewijs"

UPDATE 03 maart 2020

Eindelijk is het zover! Hier hebben wij op gewacht! De nieuwe procedure voor het omzetten van uw rijbewijs staat online.
Het indienen van de aanvraag is vanaf 3 maart mogelijk. De aanvraag kan geheel online gedaan worden. Kijk voor de procedure op de site van Service-Public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758 of klik hier) of op de site van ANTS of klik hier.

Voor het aanvragen is wel een account ANTS nodig! Als u geen account heeft, moet u dus eerst een account op de site van ANTS aanmaken.

UPDATE 07 FEBRUARI 2020

Échange d’un permis de conduire obtenu en Europe (EEE + Royaume-Uni)

Op de site www.service-public.fr staat sinds 6 februari 2020 (bijgewerkt op 7 februari)  een nieuwe procedure voor het omwisselen van een Nederlands in een Frans rijbewijs.

De tekst luidt: “

Ouverture d’une téléprocédure d’échange pour les permis de conduire européens

6 févr. 2020

La procédure d’échange d’un permis de conduire obtenu dans un pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni se fera en ligne sur le site de l’ANTS à partir du 3 mars 2020.

Dans l’attente de l’ouverture de cette téléprocédure, les demandes d’échange ne doivent plus être envoyées par courrier.

Les demandes envoyées par courrier et reçues à partir du 6 février 2020 ne seront pas traitées.

Cette page sera actualisée dès l’ouverture de la téléprocédure”. Einde citaat.

De procedure voor de inwisseling van een in een land van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk verkregen rijbewijs zal vanaf 3 maart 2020 online staan op de website van de ANTS.

In afwachting van de opening van deze teleprocedure moeten verzoeken om uitwisseling niet meer per post worden verstuurd.

Aanvragen die per post worden verstuurd en vanaf 6 februari 2020 worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Deze pagina zal worden bijgewerkt zodra de teleprocedure wordt geopend.

Op dit moment hebben wij al van diverse mensen gehoord dat hun complete dossier teruggestuurd is met de opmerking dat het dossier niet meer behandeld wordt maar dat de aanvraag vanaf 1 april 2020 online gedaan moet worden. Het ziet er naar uit dat de procedure vervroegd is naar 3 maart maar dat is op dit moment nog niet helemaal zeker! Mocht u ook uw rijbewijs in willen/moeten wisselen voor een Frans rijbewijs kijk dan regelmatig naar de genoemde site om eventuele wijzigingen in de procedure te kunnen lezen.

Update januari 2020

Aanvragen van een Frans rijbewijs voor Nederlandse burgers in Frankrijk (woonachtig buiten Parijs) hebben een zeer lange behandeltermijn. Eén tot anderhalf jaar is geen uitzondering.
De Sous-Préfecture te Nantes en het Centre d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT) behandelen sinds 2017 de aanvragen voor het inwisselen van een buitenlands rijbewijs (EU én niet-EU) in een Frans rijbewijs. Van de 200.000 aanvragen die tot op heden in Nantes zijn ontvangen, zijn er 2.600 afkomstig van Nederlandse burgers.

De Sous-Préfet van Nantes en de CERT hebben aangegeven ernaar te streven om nog voor het einde van 2019 alle reeds ontvangen urgente aanvragen (i.e. rijbewijs ingetrokken door de Franse autoriteiten, rijbewijs gestolen of verloren, rijbewijs verlopen of verzoek aanpassing rijcategorie) af te handelen. Het CERT adviseert bij nieuwe in te dienen aanvragen:

  • Alleen aanvraag indienen wanneer deze onvermijdelijk is
  • Aanvraagdossiers COMPLEET indienen (incomplete dossiers worden voortaan door het CERT naar de aanvrager teruggezonden)
  • Het originele NL rijbewijs nooit meteen bij eerste aanvraag meesturen (alleen als het CERT daar om vraagt)
  • Persoonsgegevens volledig invullen: voornamen, achternaam, meisjesnaam, geb. datum en – plaats. NB: een eventuele adreswijziging altijd z.s.m. doorgeven.
  • Bewaar altijd een kopie van ALLE ingestuurde documenten

Een ontvangstbewijs kan het CERT pas afgeven nadat de Franse autoriteiten de aanvrager hebben verzocht het originele rijbewijs in te sturen; pas op het moment dat het CERT het originele rijbewijs heeft ontvangen gaat de geldigheid van het ontvangstbewijs in.

Nederlanders die in een zeer urgente en nijpende situatie verkeren a.g.v. de lange behandeltijd van hun reeds ingediende aanvraag, kunnen dit melden bij de Nederlandse Ambassade te Parijs, Consulaire afdeling (par-ca@minbuza.nl) o.v.v. volledige persoonsgegevens alsmede datum van verzending aanvraagdossier. De consulaire afdeling zal de meest dringende verzoeken onder de aandacht brengen bij de Sous-Préfecture te Nantes.
Voor meer informatie klik hier

Bron: Nederlandwereldwijd (17 december 2019)
Nederlandwereldwijd.nl is de gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd.
Hieronder vallen ambassades, consulaten en handelskantoren.

Onlangs stond op de site van Stichting Nederlanders buiten Nederland ook te lezen. We citeren:
“Iemand heeft geprobeerd om zijn Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Frans rijbewijs. Deze omwisseling werd afgewezen door de Franse overheid, omdat het Nederlandse rijbewijs al eens éerder was omgewisseld, namelijk voor een Indonesisch rijbewijs (en daarmee heeft Frankrijk geen ‘omwisselingsovereenkomst’). Nu was die eerdere omwisseling al decennia geleden, maar evengoed levert dat een aantekening op bij je Nederlandse rijbewijs, die blijkbaar altijd blijft staan. Dat klinkt niet helemaal fair. Na decennia in Nederland te hebben gereden, waarom wordt zo’n aantekening dan niet na verloop van tijd weggehaald? Waarom word je niet geïnformeerd dat bij een verhuizing naar een ander land dit tot problemen kan leiden? De verantwoordelijke organisatie voor dit alles is de RDW, dus hebben we de RDW aangeschreven. Zodra we een reactie krijgen, laten we het weten. Ondertussen zijn we benieuwd: is iemand iets vergelijkbaars overkomen, of wil er iemand een ander ‘internationaal rijbewijs’-verhaal kwijt? Graag in de “reacties” op onze site www.nederlandersbuitennederland.nl of klik hier, via onze Facebook pagina of privé via info@snbn.nl.” Einde citaat.

Klik hier voor meer informatie en de brief aan de RDW.


Print Friendly, PDF & Email