Update “Contournement routier de Beynac”

Volgende fase

ZAL HET (n)OOIT klaar zijn?

Dordogne :

le feuilleton de la déviation de Beynac ​

Bijgaand enkele updates van de laatste ontwikkelingen rondom Beynac

Update 8 maart 2021

Germinal Peiro is veroordeeld wegens openbare beledigingen van tegenstanders van “la déviation de Beynac”. De rechtbank van Périgueux heeft op 8 maart uitspraak gedaan in het geval van openbare beledigingen. Le président du Conseil départemental de la Dordogne wordt schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan openbare beledigingen.
Hij is veroordeeld tot een boete van 500 euro. Hij zal een symbolische euro moeten betalen aan twee partijen, de vereniging ” l’Association Défendre l’intérêt général de la Dordogne” en Theophile Pardo, waaraan 1.000 euro betaald moet worden als vergoeding voor de proceskosten.
Germinal Peiro kondigt aan dat hij tegen deze beslissing in beroep gaat “in naam van gezond verstand en het algemeen belang”.

Update 30 september 2020

HET VERHAAL IS TOCH NOG NIET TEN EINDE! OF WEL?

Hij was de belangrijkste genodigde bij de demonstratie van de voorstanders van La déviation de Beynac op 13 september in Beynac. Hij had daar al aangekondigd dat hij het dossier “La déviation de Beynac” mee zou nemen naar l’Assemblée Nationale.
Jean Lassalle hield zijn woord. Hij nam het zware dossier evenals zijn pelgrimsstaf mee naar de l’Assemblée.

In het kader van de bespreking van het “wetsvoorstel voor versnelling en vereenvoudiging van het overheidsoptreden” kwam de afgevaardigde van Béarn op woensdag 30 september ‘s middags tussenbeide tijdens de besprekingen in het Palais Bourbon om de zaak van deze bouwplaats van de departementale raad die door justitie werd tegengehouden te bepleiten.

Hij vertelde dat hij dezelfde middag zijn voormalige plaatsvervangend collega, de voorzitter van het departement, Germinal Peiro, had ontvangen. Dit veroorzaakte een paar keer “Ah!” in de zaal. Jean Lassalle, die een brochure van de departementale raad over dit onderwerp in handen had, vatte de situatie samen door te zeggen dat de president van de Republiek ermee instemde en tijdens een reis naar de Dordogne had verklaard dat het probleem “opgelost” was.
Édouard Philippe had hem had geschreven: “Alles is geregeld, geen probleem”, en dat de préfet toestemming had gegeven om met het werk te beginnen. Dit heeft het departement dus gedaan voor een bedrag van 24 miljoen euro. Vervolgens heeft de Raad van State, die zich al had uitgesproken, het werk stopgezet. … 24 miljoen euro …!

Volgens Jean Lassalle ontmoette Germinal Peiro ook de regeringsleider Jean Castex, die naar aanleiding van de presentatie van de situatie zei: “Maar dat kan niet!”

Wat is het antwoord dat we nu kunnen geven? Is het politiek? Is het administratief? De eerste minister is echter de voorzitter van de Raad van State. Kunnen we de nieuwe préfet niet voorstellen dat hij een nieuw decreet uitvaardigt? We moeten er in ieder geval uit zien te komen. We vragen ons namelijk af wat de oorzaken zijn dat de kiezers niet stemmen, maar als ze zulke dingen zien, moeten we begrijpen dat ze geen zin meer hebben om te stemmen.

Update 13 september 2020

Gaat het nu toch door?

Meer dan duizend demonstranten hadden zich zondagochtend 13 september verzameld in Beynac om te laten weten dat zij voorstanders zijn van de Déviation de Beynac. Over dit onderwerp wordt nu al zo lang geschreven!
De afgevaardigde van Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, verschillende burgemeesters van het gebied en de burgemeester van Périgueux, Delphine Labails, waren ook aanwezig. De demonstranten reageerden op de oproep van de vereniging “J’aime Beynac et sa vallée” (Ik hou van Beynac en zijn vallei). Die vereniging verdedigt het project om dit dorp in de Dordogne-vallei “links te laten liggen”. Een project dat wordt gesteund door de Conseil Départemental, voorgezeten door Germinal Peiro. Een project dat in juni is stopgezet door de Conseil d’Etat (Raad van State).

Om 10 uur ‘s ochtends verzamelden zij zich op een parkeerplaats bij de ingang van het dorp. Zij hadden een spandoek waarop stond: “Non à la pollution, oui à la déviation” (“Nee tegen milieuvervuiling, ja tegen omleiding”). De demonstranten liepen gezamenlijk naar de andere kant van het dorp. Dat was geen probleem want de weg was ‘s ochtends afgesloten. Daarna gingen ze weer naar het vertrekpunt, waar een platform werd opgezet voor een reeks toespraken. Een geluidsinstallatie speelde musette-muziek en Manuel Peiro, broer van de voorzitter van het departement, zorgde voor het vermaak bij de microfoon. De demonstranten liepen met handgemaakte houten vorken die waren uitgedeeld om hun woede te symboliseren. De afsluiting van de weg in verband met deze demonstratie lokte de woede uit van de tegenstanders, die een persconferentie moesten houden op de tegenoverliggende oever van de rivier, bij het kasteel van Fayrac.
De voorstanders van de Déviation de Beynac geven niet op ondanks het besluit van de Raad van State. Dat is de boodschap die de demonstranten deze zondagochtend in Beynac kwamen overbrengen. Jean Lassalle riep op tot verzet en herinnerde iedereen eraan dat de Déviation de Beynac niet het enige geval in Frankrijk is.

De voorzitter van de departementale raad, Germinal Péiro, gaf een perspectief om de strijd van de Déviation de Beynac voort te zetten. Hij kondigde aan dat hij dacht aan het indienen van een wetsvoorstel waarin staat dat elk werk dat is begonnen door een gemeenschap die de vergunningen heeft ontvangen en waarvan het project is erkend als zijnde van openbaar nut, kan worden voltooid”, legt Germinal Peiro uit. Het is Jean Lassalle die het project naar de Nationale Vergadering zal brengen.

Update 4 juli 2020:

Op zaterdag 4 juli 2020 kwamen ongeveer 300 mensen bijeen om “la déviation de Beynac” te verdedigen. Dit was vijf dagen na de beslissing van de Raad van State. Deze voorstanders van het project uitten hun woede over de beslissing. Er waren meerdere functionarissen aanwezig. Onder de deelnemers deze zaterdagochtend waren de burgemeesters van de vier betrokken gemeenten, de voorzitter van de vereniging “J’aime Beynac et sa vallée” en de voorzitter van de faculteitsraad, Germinal Peiro.
De gekozen datum was ook symbolisch. Deze 4 juli 2020 had de dag moeten zijn van de inhuldiging van deze bypass, herinnerde Germinal Peiro zich. De organisatoren zijn niettemin onduidelijk gebleven over de acties die ze willen ondernemen om de vernietiging van hetgeen reeds klaar is, te voorkomen. Voorstanders van de Beynac-bypass hebben zaterdag 5 september alweer een demonstratie gepland in Beynac.

Update 29 juni 2020:

Op maandag 29 juni 2020 heeft de Raad van State de drie beroepen die de Departementale Raad van de Dordogne had ingediend over de toekomst van “de Beynac-bypass”, niet-ontvankelijk verklaard en daarmee het cassatieberoep vernietigd.

Nu is het voorbij?? Het einde van een lange, zeer lange politiek-juridische soap, die meer dan 25 jaar heeft geduurd. De werkzaamheden aan de Beynac-bypass, met ijver verdedigd door o.a. Germinal Peiro, de voorzitter van de departementale raad van de Dordogne, moeten stoppen. Erger nog, het reeds verrichte werk zal moeten worden gesloopt.

De tegenstanders van deze bypass (ook onder andere de eigenaar van het kasteel van Castelnaud) zijn uiteraard zeer tevreden. Ook de voorzitter van de vereniging voor de bescherming van de Dordogne-vallei, Philippe d’Eaubonne is blij met deze uitspraak en zei “vandaag hebben we eindelijk gerechtigheid verkregen. De Dordogne-vallei is gered”. Maar Germinal Peiro, de afdelingsvoorzitter, blijft dit project verdedigen. Volgens Germinal Peiro is dit project essentieel om deze smalle weg vrij te maken en drama’s te voorkomen. 80% van de burgemeesters van de Dordogne (meer dan 400 van hen) had zelfs een platform ondertekend om Germinal Peiro te ondersteunen. En afgelopen maart was Serge Parre, aan het hoofd van een fel pro-deviation-team uit Beynac, gekozen als burgemeester van Beynac.

De tegenstanders van dit project zijn blij dat het leefgebied van met name vleermuizen, semi-aquatische zoogdieren (in het water levend dier), reptielen (beschermd) behouden blijft in een gebied dat is geclassificeerd als “Natura 2000″ en “Réserve de Biosphère”.

Update 20 juni 2020:

Serge Parre, de nieuwe burgemeester van Beynac heeft in een brief, gedateerd 18 juni 2020, aan Emmanuel Macron verzocht om een einde te maken aan dit democratische schandaal en tussenbeide te komen zodat de werkzaamheden aan de bypass rond de stad worden hervat.
Serge Parre dringt in zijn brief aan op het lot van het dorp Beynac. Beynac, een dorp met iets meer dan 500 inwoners, wordt elke dag van het jaar vervuild door het verkeer van de departementale weg 703. Volgens de gekozen vertegenwoordiger passeren daar gemiddeld 6.000 voertuigen per dag, 13.000 op piekdagen. De burgemeester van Beynac merkte ook op dat de ministeries van Cultuur en Milieu een gunstig advies hebben uitgebracht over de aanleg van deze bypass.
Tot slot nodigt Serge Parre het staatshoofd uit om “de situatie te komen bezoeken”.

Update 26 mei 2020

Le conseil départemental heeft 26 mei haar standpunt over de voltooiing van het bypass-project van Beynac voorgelegd aan de Raad van State. Ze zijn niet gunstig voor de aanvrager.
Philippe d’Eaubonne, voorzitter van de l’Association Sauvons la Vallée de la Dordogne, is blij met het rapport van de openbare rapporteur aan de Raad van State. De beroepsprocedures worden momenteel onderzocht.

Michel Delpon, LREM-parlementslid, steunt de “Déviation de Beynac”. De departementale Raad van Dordogne kondigde in een persmededeling van dinsdag 26 mei aan dat het parlementslid in het openbaar een standpunt inneemt ten gunste van het “bypass-project”. Dit is een primeur voor Michel Delpon, die zich in de Périgord nooit publiekelijk over dit netelige onderwerp had uitgesproken: “Gezien de reeds uitgevoerde werkzaamheden spreek ik mij nu in het openbaar uit tegen de sloop van de reeds uitgevoerde werkzaamheden vanwege de verspilling” aldus Michel Delpon. Het parlementslid wijst ook op de negatieve ecologische gevolgen die dit zal hebben: nieuwe ingrepen in de rivierbedding, geen uitvoering van milieucompenserende maatregelen, vernietiging van reeds aangelegde retentiebekkens (opvangmogelijkheid voor overtollig water), geen ecologisch herstel van de rivier.

De rechtbank beval de stopzetting van de werkzaamheden en de ontmanteling van de reeds gebouwde brugpijlers. De vernietiging is nog niet ter plaatse begonnen, maar er zijn wel schattingen gevraagd, zegt het departement, dat tegelijkertijd verschillende beroepen heeft ingesteld om de annulering van de bouwplaats aan te vechten bij de Raad van State. De departementale raad schat dat de vernietiging van wat al gebouwd is en de restauratie van het terrein volgens berekeningen 11 miljoen euro zou kosten. Zij beweert dat de totale kosten meer dan 40 miljoen euro zouden bedragen als rekening wordt gehouden met de 27 miljoen euro die reeds aan de bouw van de brugpijlers is besteed.

Op maandag 29 juni neemt het Hooggerechtshof een besluit over de drie beroepen die het departement heeft ingesteld om de werkzaamheden waartoe de rechtbanken hebben besloten te hervatten.

Op maandag 29 juni vindt in Parijs een cruciale aflevering plaats over de toekomst van de bouwplaats van de Beynac-bypass. Het zal worden geleid door de departementale raad. Op die dag zal de Raad van State zich uitspreken over de drie beroepen die het departement heeft ingesteld tegen de gerechtelijke beslissingen die de werkzaamheden hebben stilgelegd en de afbraak ervan hebben bevolen.

Begin 2018 werden de werkzaamheden opgestart na toestemming van de prefect van de Dordogne en de werkzaamheden werden bij besluit van de Raad van State in december van datzelfde jaar stopgezet, omdat men van mening was dat de aanleg geen “groot belang” had dat milieuschade rechtvaardigde.

In april 2019 heeft de administratieve rechtbank van Bordeaux deze beslissing bevestigd en moest gestart worden met de sloop. Op 20 mei 2020 was de rapporteur van mening dat slechts één van de drie beroepen van het departement gerechtvaardigd was, namelijk dat op de intrekking van de ontwikkelingsvergunning voor de gemeente Vézac. Als de Raad van State op 29 juni de conclusies van de publieke rapporteur volgt, komt dit omleidingsproject van 3,2 km in de Dordogne-vallei ernstig in het gedrang.

Op 17 juni werd een “stille en geweldloze mars” georganiseerd met als doel eraan te herinneren dat de rechtbanken de sloop van de werkzaamheden van de Beynac-bypass en het terugbrengen van alles in de oorspronkelijke staat hebben bevolen”. De verenigingen “Sepanso, Sauvons la Vallée de la Dordogne” en “Défendre l’intérêt général en Dordogne”, die sterke tegenstanders van het project zijn, hebben duidelijk gemaakt dat zij zich van dit initiatief distantiëren en niet als verenigingen aan deze mars zullen deelnemen, in afwachting van de beslissing van de Conseil d’État.Update 17 mei 2020

L’Association Environnementale (Milieuvereniging) heeft de vertegenwoordiger van de staat, Préfet du Département de la Dordogne, Frédéric Perissat, gevraagd om ervoor te zorgen dat de planning van het slopen wordt nageleefd.
In een brief van vrijdag 15 mei jl. heeft Michel André, voorzitter van de milieuvereniging Sepanso 24, de Préfet du Département de la Dordogne, Frédéric Perissat, aangeschreven om opheldering te vragen over de sloopwerkzaamheden voor de “Beynac-bypass”.
Michel André herinnerde eraan dat de bouwvergunning in december 2019 door het Hof van Beroep van Bordeaux werd geannuleerd en dat de Departementale Raad van de Dordogne werd bevolen om binnen 30 dagen met de sloop van de werken te beginnen en alles binnen een jaar terug te brengen in de staat waarin deze verkeerde voordat de werkzaamheden begonnen.

Vier jaar of één jaar?

Sepanso merkt echter op dat er eerder een restauratie over vier jaar wordt aangekondigd.

Ook vraagt Sepanso de Préfet om details over de termijn voor de werkzaamheden die door het departement worden genoemd in de aanbesteding voor bedrijven die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de slooplocatie van “Beynac-bypass”.

Volgens Sepanso had de Préfet in januari verzekerd dat zijn diensten niets abnormaals hadden opgemerkt in de aanbesteding. Frédéric Perissat had echter uitgelegd dat hij deze aanbesteding nader zou bekijken.

Eén jaar?, of vier jaar?, om de Beynac-locatie te herstellen, dat is de vraag die aan de Préfet wordt gesteld, die Sepanso nog niet heeft beantwoord.

Bron: Sud Ouest

Update december 2019

Er is ongeveer 2 jaar geleden eindelijk toestemming verleend door het regiobestuur van het departement Dordogne voor de start van de werkzaamheden voor het Contournement de Beynac.
Na de hoorzitting op 26 november die het verzoek van het departement van de Dordogne heeft onderzocht, heeft het administratief hof van beroep van Bordeaux dinsdag 10 december zijn conclusies getrokken. Het bevestigt het vonnis dat op 9 april is gewezen door de administratieve rechtbank van dezelfde stad. De rechtbank beveelt de opschorting van het werk van Beynac en veroordeelt het ministerie om alles te herstellen.

Voor Kléber Rossillon, eigenaar van kasteel Castelnaud-la-Chapelle en tegenstander van het eerste uur, is het een grote voldoening, het hoogtepunt van 30 jaar vechten voor de bescherming van de vallei van de Dordogne.

Een beroep tegen de annulering van de omstreden Beynac-bypass in de Dordogne is afgewezen. Een hof van beroep in Bordeaux heeft 10 december geoordeeld dat de departementale raad van Dordogne niet verder kan werken aan een gedeeltelijk gebouwde bypass door een mooie vallei. In plaats daarvan moet het het slopen en alles terugbrengen in de staat waarin deze verkeerde voordat de werkzaamheden begonnen, zei de rechtbank.

Het departement zegt echter opnieuw in beroep te gaan bij de hoogste administratieve rechtbank, de Conseil d’Etat. In 2018 is groen licht gegeven door de prefectuur en men heeft betoogd dat de weg van €32 miljoen nodig is om congestie te voorkomen in het middeleeuwse dorp Beynac, geclassificeerd als een van de mooiste dorpen van Frankrijk.
Tegenstanders (voornamelijk ecologen en natuurliefhebbers, die zeggen zich o.a. zorgen te maken om bedreigde diersoorten) zeggen echter dat het een verspilling van overheidsgeld is aan een onnodige, dure weg die twee bruggen en een tunnel in een kort stuk van 3,2 km vereist, omdat het dorp alleen overvol is op het hoogtepunt van het toeristenseizoen. Ze zeggen dat het een milieuramp zou zijn voor een van de mooiste natuurgebieden van Frankrijk.

Een jaar geleden beval de Conseil d’Etat dat het werk werd opgeschort in afwachting van nader onderzoek, nadat werd vastgesteld dat er ‘geen dwingend openbaar belang’ was voor de kosten en de gevolgen voor het milieu.

De administratieve rechtbank van Bordeaux beval vervolgens het werk te ontmantelen en stop te zetten; deze laatste uitspraak van de administratieve rechtbank van Bordeaux bevestigt die beslissing.

Tegenstanders zeggen in een verklaring dat het noodzakelijk is voor de veiligheid van inwoners van Beynac; dat milieuproblemen zijn aangepakt en dat inwoners van het departement Dordogne extra kosten krijgen met de sloop.

De raad zegt dat hij dit besluit nu voor de Conseil d’Etat zal bestrijden en zal vragen dat de sloop wordt opgeschort.

Aan de kant van het departement geeft Germinal Peiro toe niet verrast te zijn door de beslissing van het administratieve hof van beroep. Ik was bij de hoorzitting aanwezig”, legt hij uit, “Ik had de aanklacht van de publieke rapporteur gehoord en niemand maakte zich illusies. Dit brengt het departement in een vreemde situatie, zegt hij. Alles wat we hebben gedaan is goedgekeurd door de staat, en vandaag, een jaar later, krijgen we te horen dat we moeten stoppen en afbreken. Het is een totaal verbazingwekkende situatie! Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie!
Mede met dank aan Renee Ludolph

Vorige situatie:

Eind januari/begin februari 2018 zijn de werkzaamheden voor het bouwen van de brug rond Beynac gestart. Men zegt dat de doelstelling is om het dagelijks leven van de bewoners van Beynac te verbeteren. Niet alleen van Beynac maar ook van de gemeenten rondom de vallei. Men wil door het omleiden van het verkeer, dat overigens alleen door Beynac rijdt en daar verder niets te zoeken heeft maar wel de grond en de lucht vervuilt en veiligheidsproblemen veroorzaakt, een einde maken aan deze situatie. Dit probleem schaadt de lokale ontwikkeling en het milieu. De omleiding gebeurt op een verantwoorde manier. De weg door het Dordognedal, die van essentieel belang is voor de economie en het toerisme voor de Périgord Noir, is al lang een knelpunt in de regio. Sommige bewoners en omwonenden zijn fel tegen en hebben geprotesteerd.

De nieuwe weg wordt omzoomd door een groene rijstrook voor voetgangers en fietsers.
In het project is rekening gehouden met het in stand houden van de natuur, flora en het historisch erfgoed.  Dit alles heeft geleid tot de goedkeuring voor de start van de werkzaamheden.
Om de zorg voor het behoud van de natuur en het erfgoed van onze vallei te bewaken worden regelmatig vergaderingen door het “Comité de dialogue et de Suivi”, in samenwerking met de gekozen ambtenaren, de overheidsdiensten en -verenigingen gehouden.
Om iedereen op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken is onlangs een nieuwe folder verschenen met daarin de huidige en toekomstige fasen van dit project. Men hoopt het grootste deel van het project in juli 2020 af te kunnen ronden. Dit zal dan voor het leefgebied van Beynac en omstreken een grote verbetering zijn.

De nieuwe folder is o.a. bij de mairie verkrijgbaar.

3000 burgers en verkozen vertegen-
woordigers verzameld in Saint-Vincent-
de-Cosse op 16 februari 2019 om de
voltooiing van het project te vragen

NIEUWS VANUIT DE PERIGORD (rondweg Beynac)

“De werkzaamheden aan het contournement van Beynac zijn met ingang van 26 maart 2019 stilgelegd!!!”

“Het departementale bestuur van de Périgord gaat in hoger beroep tegen het besluit van de administratieve rechtbank in Bordeaux.”

Het departementale bestuur heeft nota genomen van het besluit van de administratieve rechtbank van Bordeaux, om de werkzaamheden aan de rondweg van Beynac per 26 maart jongstleden, stil te leggen. De start van de werkzaamheden was op 29 januari 2018 na een machtiging van de préfecture. Het bestuur is voornemens om in beroep te gaan tegen deze beslissing om opnieuw aan te tonen dat het project niet ter discussie staat in de belanghebbende gemeenten en de regio Périgord. Het is van levensbelang om het milieu te verbeteren, meer veiligheid te creëren en de ontwikkeling van Beynac te stimuleren.

Het bestuur heeft een sterke democratische legitimiteit en heeft tevens massale steun van de inwoners en herinnert eraan dat dit project alle wettelijke vergunningen ontvangen heeft en dat het bekrachtigd is door alle commissies die opgeroepen zijn om mee te beslissen over de relevantie ervan. Zij voldoen aan alle regelgevingsprocedures. Dit werd uiteindelijk bevestigd door een aangetekend stuk van de minister-president van Frankrijk, de heer Edouard Phillipe op 6 maart 2018!!

Het zijn de speciale belangen (waaronder verstoring landschap) van een klein aantal tegenstanders en “rijke” grondeigenaren die het algemene belang negeren en riskeren meer dan € 30.000.000 te verliezen voor de Périgourdins!!! Geld dat besteed zou worden aan de realisatie van toekomstige ontwikkelingen van projecten zoals Bourdeilles, Bergerac-Lalinde, Sarlat-Nord, Périgueux-EST en de modernisatie van de RN21.
De wilskracht van de meerderheid van het departement om dit project uit te voeren blijft intact omdat het een ontwikkeling is die onmisbaar is voor de veiligheid van weggebruikers, de bescherming van het erfgoed van Beynac en het milieu, nuttig voor de périgourdins en om economische en toeristische attracties van de Dordogne.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 1984!!
In januari 2018 is opdracht gegeven voor de aanleg van de rondweg.

Hiernaast nog een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden, inclusief de verkrijging van de nodige vergunningen.

Hieruit kan men concluderen dat het traject wat is afgelegd om tot een goedgekeurd plan te komen zeer zorgvuldig is geweest. “Het is dus onbegrijpelijk dat de uitvoering van de werkzaamheden is stilgelegd, door protesten van enkele aanwonenden, terwijl er reeds vele miljoenen euro’s zijn verwerkt.
Nog maar niet te spreken over de vele kosten die nodig zijn voor de sloopwerkzaamheden en de schadeloosstelling van de aannemer(s).”

Piet van Heese dd 9 mei 2019, waarvoor onze hartelijke dank!

Bron: Vivre en Périgord
Meer info: www.dordogne.fr of klik hier

tekst-piet-300x1062
Print Friendly, PDF & Email