Feitjes en Weetjes

Korting op brandstof eindigt 31 december 2022

De korting op brandstof (benzine en diesel) loopt af op 31 december 2022.
De steunregeling was aanvankelijk gepland tot 31 juli 2022 en werd daarna verlengd tot 31 augustus. De steunregeling voorziet ook in specifieke steun voor exploitanten van tanksta-tions die in financiële moeilijkheden verkeren.
De korting wordt vanaf 1 januari 2023 vervangen door de “l’indemnité carburant” (brandstoftoeslag).

Wie komen in aanmerking voor de steunmaatregel?
De brandstofvergoeding van 100 euro betreft 50% van de huishoudens (10 miljoen werknemers) die hun voer-tuig (auto of tweewieler) nodig hebben om naar hun werk te gaan en een jaar-inkomen lager dan of gelijk aan 22.040 euro hebben. De hoogte van de vergoeding is voor heel 2023 vastgesteld op 100 euro.
De toeslag wordt betaald per persoon en niet per huishouden. Elk lid van een gezin dat hiervoor in aan-merking komt en met de auto naar het werk gaat, krijgt 100 euro steun. Een echtpaar zal dus kunnen profiteren van 200 euro steun voor de aankoop van brandstof.
Voor iemand die gemiddeld 12.000 km/jaar aflegt, bete-kent dit een steun in de orde van grootte van 10 eurocent per liter over het jaar.
Iedereen die denkt hiervoor in aanmerking te komen moet, in tegenstelling tot de eerdere steunmaatregel, de toeslag aanvragen op de site impots.gouf.fr.

economie.gouv.fr

Covoiturage (Carpoolen): in 2023 een bonus

Covoiturage (Carpoolen): in 2023 een bonus van €100 voor starters
Vanaf 1 januari 2023 krijgen automobilisten die op korte afstanden carpoolen een bonus van €100,- via het carpoolplatform waarop de ritten zijn gemaakt.

Service-public.fr

Le bonus réparation: Vanaf 15 december 2022

Vanaf 15 december 2022 is het mogelijk elektrische en elektronische apparaten te laten repareren met “le bonus réparation” (reparatie-bonus)!
Doelstelling: consumenten aanmoedigen om de levens-duur van hun apparatuur te verlengen in plaats van een nieuw apparaat te kopen in geval van storing. 90% van de defecten blijft tegen-woordig ongerepareerd. Het doel van “le bonus répa-ration” is het aantal repa-raties met 20% per jaar te verhogen en de levensduur van elektrische en elektro-nische apparaten te verleng-en. Deze maatregel is bedoeld om de afvalberg te verkleinen (Loi Agec (anti-afvalwet)). Deze maatregel wordt door bedrijven gefinancierd via eco-organi-saties.

“Le bonus réparation” geldt voor producten die niet meer onder de garantie vallen. Het gaat aanvankelijk om een dertigtal catego-rieën en de lijst van apparaten zal tot 2025 jaarlijks worden uitgebreid. Het biedt een vast tarief tussen €10 en €45, afhankelijk van het type apparaat, wat neerkomt op ongeveer 20% van de totale reparatiefactuur.
Voorbeelden van bonussen: €10 voor een koffiezetappa-raat, €25 voor een wasma-chine of €45 voor een laptop.

Let op: producten die nog onder de garantie vallen, vallen niet onder deze bonus, net als de vervanging van accessoires, batterijen of als het probleem het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Is de factuur inclusief btw lager dan deze bedragen, dan wordt de verhoging niet toegekend. Daarnaast wordt steun verleend voor laptops of computers, all-in-one computers, monitoren, scan-ners en printers vanaf een drempelbedrag.

Wilt u een reparateur vinden die deelneemt aan de regeling?
Een reparateur kunt u vinden op de website ecosystem.eco.
Hier kunt u meer informatie vinden!

Service-public.fr

Tol op Franse wegen wordt duurder

Vanaf 1 februari 2023 stijgen de toltarieven op de Franse wegen met gemiddeld 4,75%. Dit is verreweg de grootste stijging ooit gere-gistreerd. Vanaf 1 februari 2023 kunnen automobilisten die gebruikmaken van de Vinci Autoroutes, APRR en Sanef profiteren van 40% korting op de tol (tegenover 30% momenteel) bij 10 retourritten per maand op hetzelfde traject. Eigenaren van een elektrische auto kunnen gedurende het jaar 2023 profiteren van een korting van 5% van PRR en Sanef op al hun reizen. Dit komt voor elektrische auto’s neer op het compenseren van de stijging van de tolheffing.

Robert Merle's "Fortune de France"-saga

Robert Merle’s “Fortune de France”-saga wordt in het voorjaar van 2023 opgeno-men in de Dordogne.
De roman speelt zich af tussen 1547 en 1661 en vertelt het verhaal van het lot van een familie De Siorac tijdens de godsdienstoorlogen. De held, Pierre de Siorac, is een jonge protestantse edelman uit de streek van Sarlat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de camera’s in de Périgord komen filmen. Het is een productie van France Télévisions. Het is de eerste keer dat “Fortune de France”, geschreven door Robert Merle, wordt aangepast voor televisie. De schrijver is in 2004 overleden.
Er worden acteurs/figu-ranten gezocht voor de opnames van de historische serie die zal bestaan uit twee seizoenen van zes afleveringen van elk 52 minuten.

Vogelgriep in de Dordogne

Vogelgriep in de Dordogne: Er had geen slechtere week kunnen zijn
15 dagen voor Kerstmis werden gevallen van vogelgriep vastgesteld op drie eenden- en ganzen-fokkerijen in Saint-Geniès in de Périgord Noir. Deze fokkers zullen hun pluimvee niet kunnen verkopen voor de feestdagen.

"Chèque énergie bois": een uitzonderlijke steun

Om de stijging van de prijs van pellets en brandhout op te vangen, wordt een uitzonderlijke steun van €50 tot €200 betaald, onder voorbehoud van inkomens-toetsing, aan huishoudens die hout gebruiken voor verwarming.

Deze “chèque énergie bois” is vanaf 22 december aan te vragen op de site “check-energie.gouv.fr“. Na de steun voor de meest bescheiden huishoudens die met olie verwarmen, is het nu de beurt aan de huishoudens die met hout stoken om steun te krijgen in verband met de prijsstijging (+ 30% in één jaar). Met deze steun is het arsenaal aan overheids-maatregelen ter ondersteu-ning van het energie-verbruik voor de winter van 2023 compleet.
De door het parlement aangenomen steun van €230 miljoen voor huishou-dens die stoken op hout is opgenomen in de wet van 1 december 2022 tot wijziging van de financiën voor 2022. Deze uitzonderlijke steun wordt inkomensafhankelijk toegekend aan huishoudens die houtblokken of pellets als verwarmingsbron gebrui-ken. Le ministre des Comptes Publics kondigde aan dat de steun “énergie bois” zou worden toegekend aan mensen die tot €2.260 verdienen voor een alleen-staande en tot €4.750 voor een gezin met 2 kinderen. Om deze “énergie bois” aan te vragen, kunt u de website “checkenergie.gouv.fr” raad-plegen.
Het bedrag van deze “chèque énergie bois” ligt tussen € 50 en € 200, afhankelijk van uw inko-mensniveau en het type brandhout dat u gebruikt (blokken of pellets).

Woningen die verwarmen met pellets (pellets) krijgen recht op:

  • €200 voor de huishoudens met een laag inkomen
  • €100 voor huishoudens met een iets hoger inkomen

Huishoudens die stoken met houtblokken hebben recht op:

  • € 100 voor huishoudens met een laag inkomen
  • € 50 voor huishoudens met een iets hoger inkomen

 

Le Gouffre de Padirac zoekt medewerkers

Le Gouffre de Padirac is op zoek naar 130 seizoens-medewerkers (kassamede-werkers, obers, verkopers en natuurlijk bootgidsen) en organiseert daarom op 10 januari 2023 een vacature-dag.

Het jaar 2022 is het warmste jaar ooit

Het jaar 2022 is het warmste jaar ooit gemeten
Volgens Météo-France is het jaar 2022 het warmste jaar ooit gemeten sinds 1900, de datum van de eerste me-tingen.
Het vorige record dateerde van 2020. Alle maanden van het jaar waren warmer dan normaal, met uitzondering van januari en april”, benadrukt Météo-France. Deze buitengewone tempe-raturen gingen gepaard met veel extreme gebeurtenis-sen, zoals een “historische droogte”, bosbranden, vooral in de Gironde en in regio’s die gewoonlijk weinig of niet vatbaar zijn voor dit soort fenomenen, zoals Bretagne, oceaanhittegolven in de Middellandse Zee en hevige stormen zoals die op Corsica op 18 augustus, waarbij vijf doden vielen.
De maand mei was een record met een neerslag-tekort van 60%, en erger voor de maand juli met een neerslagtekort van 85% in vergelijking met normaal.

Het Franse stokbrood staat op lijst Unesco

Het Franse stokbrood staat officieel op de lijst van “Patrimoine Immatériel de l’Humanité” van Unesco
Het Franse stokbrood met zijn knapperige korst en zachte kruim is het stokbrood, dat in het begin van de 20e eeuw in Parijs verscheen. Er komen jaarlijks meer dan zes miljard baguettes uit de bakkerijen. Deze erkenning door Unesco, de organisatie, die bovenal tradities in ere wil houden, is bijzonder belang-rijk gezien de bedreigingen voor deze knowhow, door de industrialisatie en de afna-me van het aantal bakke-rijen, vooral op het platteland. In 1970 waren er zo’n 55.000 ambachtelijke bakkerijen tegenover 35.000 vandaag de dag (één op 2.000 inwoners), dwz een gemiddelde verdwijning van 400 bakkerijen per jaar gedurende de laatste vijftig jaar.

De wolf blijft terrein winnen

In de Dordogne blijft de wolf terrein winnen
De préfet van de Dordogne heeft een besluit uitgevaar-digd dat de Dordogne classificeert in zone 3, dat wil zeggen als een mogelijke uitbreidingszone van de wolf. Het doel van deze beslissing is om zo te kunnen anticiperen op de komst van de wolf in de Dordogne. Hierdoor kunnen financiële steunmaatregelen worden geactiveerd. Dit alarmniveau maakt het mogelijk om geld vrij te maken om fokkers te helpen hun kuddes te beschermen.

De kosten voor het niet hebben van een Linky

De kosten voor het niet hebben van een Linky-meter in 2023 kunnen oplopen tot € 50,- per jaar!
Linky is de slimme meter die sinds 2015 door Enedis France is geïnstalleerd en waarmee energieleveran-ciers het elektriciteitsver-bruik op afstand kunnen uitlezen. Op 31 december 2021 waren er 34 miljoen meters geïnstalleerd, dat wil zeggen bij 90% van de Enedis-klanten.
Vanaf 2023 moeten huishou-dens die de plaatsing van de Linky-meter hebben gewei-gerd en die in 2022 niet minstens één stand hebben doorgegeven, een vergoe-ding betalen van €8,30 per twee maanden (zijnde €49,80 excl. btw per jaar).

Ketelinspectie en onderhoud:

Het controleren van de thermostaat wordt verplicht
Bij de verplichte jaarlijkse controle van de staat van de cv-ketel hoort nu ook het controleren van de aanwe-zigheid van een thermostaat en de goede werking ervan. Dit staat in een besluit gepubliceerd in het Staats-blad van 25 november 2022. Deze voorziening maakt deel uit van het “Plan d’Austérité énergétique” dat op 6 oktober 2022 door de regering is gepresenteerd. Deze nieuwe bepaling heeft betrekking op alle ketels, ongeacht de verbruikte energie (gas, stookolie, hout, kolen of multifuel). Warmte-pompen, kachels met ventilatie zijn ook betrokken.
Verwarmingsapparatuur die niet is gereviseerd en slecht afgesteld, leidt tot meer verbruik van energie. Bovendien produceert een ketel die niet regelmatig wordt onderhouden meer broeikasgassen en verontrei-nigende stoffen.
De vakman die verantwoor-delijk is voor de controle en het onderhoud van de ketel moet nu controleren of het toestel al dan niet is uitgerust met een automa-tisch temperatuurregelsys-teem (thermostaat) en of het goed werkt. Hij moet ook controleren of de verwarmings- of koelnetten goed geïsoleerd zijn. Heeft u een gas-, olie-, hout-, kolen- of multifuelketel met een vermogen tussen de 4 en 400 kilowatt, dan bent u verplicht uw apparatuur jaarlijks te laten controleren en onderhouden. Bij ver-vanging of plaatsing van een cv-ketel dient het eerste onderhoud uiterlijk in het daaropvolgende kalender-jaar te worden uitgevoerd.

Service Public.fr

Sarlat: wat gebeurt er met bioscoop Rex?

Bioscoop Rex is in december 2022 overgeno-men! De bioscoop werd al drie generaties lang gerund door de familie Vialle en is nu verkocht aan Cédric Aubry, voorzitter van Ciné-mas Confluence, en aan Julien Robert (de huidige directeur van bioscoop Con-fluences in Varennes.

De naam van de bioscoop verandert niet. De familie Vialle blijft eigenaar van het bioscooppand. 

 

Het fietsplan krijgt in 2023 250 miljoen euro

Naar aanleiding van “Le plan Vélo” et “Mobilités Actives” dat op 20 september 2022 werd aangekondigd, kondig-den Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, de verlenging en verhoging aan van de steun voor de aankoop van fietsen voor geheel 2023. 

Om de uitrusting van huishoudens en in het bij-zonder de huishoudens met de laagste inkomens te bevorderen, is de steun voor de aankoop van fietsen vanaf 15 augustus 2022 versterkt: opheffing van de voorwaarde van lokale hulp, verhoging van de steun tot € 300, verhoging voor pre-caire huishoudens en men-sen met een handicap, openstelling van de premie voor vouwfietsen, uitbrei-ding van de ombouwpre-mie. 

Om een groter aantal Fransen te ondersteunen bij de aankoop van fietsen, worden de drempels om in aanmerking te komen ver-hoogd vanaf 1 januari 2023.