Feitjes en Weetjes november 2023

Lijst met gekwalificeerde professionals?

Om financiële steun te krijgen, moet u samen-werken met “un pro-fessionnel Reconnu Garant de l’Environnement” (RGE) (een erkende professional). De architecten die vermeld staan in de rubriek “Audit énergétique” zijn erkend om deze dienst te verlenen in het kader van het MaPrimeRénov-programma.

Hier kunt u meer informatie vinden.

Waar zijn winterbanden verplicht?

Winterbanden en kettingen: verplichte uitrusting in berggebieden vanaf 1 no-vember 2023.

Om het wegverkeer in bergachtige gebieden te verbeteren en de veiligheid van de gebruikers te vergroten, moeten voertui-gen in bepaalde bergachtige gebieden van 1 november 2023 tot 31 maart 2024 verplicht zijn uitgerust met winterbanden of sneeuwket-tingen.
Deze winterverplichting is vastgelegd in een decreet dat op 18 oktober 2020 is gepubliceerd in het Journal Officiel.
Deze winterverplichting geldt voor alle voertuigen met vier of meer wielen: lichte voertuigen, bedrijfs-voertuigen, campers, tou-ringcars, bussen en vrachtwagens.

De préfets van de 34 departementen in berg-achtige gebieden (Alpes, Corse, Massif Central, Massif Jurassien, Pyrénées, Massif Vosgien) hebben een lijst opgesteld met gemeenten waar de uitrusting van voertuigen verplicht is tijdens de winterperiode, d.w.z. van 1 november tot 31 maart. 

U kunt de  arrêtés préfectoraux  van de be-trokken departementen raadplegen.

Raadpleeg de liste des communes concernées die tijdens de winterperiode verplicht moeten worden uitgerust met voertuigen.

Borden geven weggebrui-kers de op- en afritten aan van bergachtige gebieden waar een winteruitrusting verplicht is. Een bord geeft de winterperiode aan, om weggebruikers eraan te herinneren dat deze verplichtingen alleen gelden van 1 november tot 31 maart. Bewegwijzering is noodza-kelijk om de maatregel uitvoerbaar te maken.

Hier kunt u meer informatie vinden

La plus haute dune d’Europe

De laatste drie herfst-stormen hebben een nieuw landschap gecreëerd op het hoogste duin van Europa: La Dune du Pilat. Dit prachtige landschap bevindt zich op het grondgebied van de Franse gemeente La Teste-de-Buch, nabij Arcachon. Echt de moeite waard om een keer naar toe te gaan!

Mag u met uw huisdier begraven worden?

Mag u samen met uw huisdier begraven worden? Nee, dat is verboden in Frankrijk. Zelfs als u erg gehecht bent aan bijvoorbeeld uw hond of kat, kunt u niet samen met uw lievelingsdier begraven wor-den. Begraven op een gemeentelijke begraafplaats is alleen voor individuen. De burgemeester kan geen toestemming geven voor het begraven van een dier of zijn as. 

Het verbod op het begraven van huisdieren is gebaseerd op “la notion de dignité des morts” (de waardigheid van de doden) (Conseil d’État, 17 april 1963, Blois). Dit begrip impliceert een strikte schei-ding tussen de begraaf-plaatsen voor mensen en huisdieren.

Dit is een vraag die regelmatig aan le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer wordt gesteld, omdat sommige eigenaren de wet negeren en de as van het dier op het grafmonument of bij de begrafenis plaatsen.

Onlangs werd de minister door een parlementslid ondervraagd over mogelijke wijzigingen in de regelge-ving. In zijn antwoord dat op 12 september 2023 werd gepubliceerd, herhaalde hij dat burgemeesters volgens de huidige wet het begraven van een dier of zijn/haar as op een gemeentelijke begraafplaats moeten verbieden.

Dus wat moet u doen als uw huisdier overlijdt? Hond, kat, konijn, paard, geit, pony… Service-Public-fr herinnert u aan de regels: Que faire quand son animal de compagnie décède?

Bron: service-public.fr

Le Pont Garrit: Berbiguières/St-Cyprien

Le Pont du Garrit is een autobrug in de stijl van Gustave Eiffel waarmee je van de ene oever van de Dordogne naar de andere kunt oversteken. De brug is nu gesloten voor verkeer, maar wordt binnenkort als alles goed gaat opengesteld voor wandelaars, zodat bezoekers de oevers van de Dordogne kunnen verken-nen. Le Pont Garrit werd in 1894 in gebruik genomen ter vervanging van de veerboot die vroeger tussen de twee oevers pendelde. De brug tussen Berbiguières en Saint-Cyprien, is vanaf 1991 om veiligheidsredenen gesloten.

Het truffelseizoen ziet er redelijk goed uit

Het truffelseizoen ziet er ondanks de regen redelijk goed uit in de Dordogne en de Lot. Door de zware regenval van de afgelopen dagen bestaat het risico dat de truffels, die deze zomer al te kampen hadden met droogte, gaan rotten. Ondanks alles blijven de producenten optimistisch en bereiden ze zich voor op de oogst. Truffels en regen gaan niet altijd goed samen. Het hangt allemaal af van het terrein: op kalksteengronden zijn er minder zorgen dan op kleigrond omdat de klei water vasthoudt.

Voorlopig akkoord digitale identiteit

Europese digitale identiteit: Raad en Parlement voorlo-pig akkoord

Vertegenwoordigers van het Raadsvoorzitterschap en van het Europees Parlement zijn tot een voorlopig akkoord gekomen over een nieuw kader voor een Europese digitale identiteit (eID). De goedkeuring van de veror-dening Europese digitale identiteit is een fundamen-tele stap naar een unieke en beveiligde Europese digitale identiteit voor de burger. Dit biedt de Europese Unie een belangrijke troef om zich positioneren als mondiale referentie op digitaal gebied en onze democratische rechten en waarden te beschermen.
De herziene verordening zorgt voor een heuse omwenteling wat betreft digitale identiteit in Europa en moet personen en bedrijven universele toe-gang geven tot veilige en betrouwbare elektronische identificatie en authenti-catie.

Met de nieuwe wet kunnen de lidstaten burgers en bedrijven een digitale portemonnee aanbieden waarmee zij hun digitale nationale identiteit kunnen koppelen aan andere persoonlijke attributen (zoals een rijbewijs, diploma’s, bankrekeningen). Met die digitale portemonnee op hun smartphone kunnen burgers zich met één druk op de knop identificeren en elektronische documen-ten delen.

De nieuwe Europese portemonnee voor digitale identiteit biedt alle Europeanen onlinetoegang tot diensten met hun nationale digitale identifi-catie. Deze is in heel Europa erkend en maakt particulie-re identificatie­methoden of het delen van persoonsge-gevens overbodig. Gebrui-kerscontrole zorgt ervoor dat enkel noodzakelijke informa-tie wordt gedeeld.
Na onderhandelingen be-reikten Raad en Parlement op 29 juni 2023 een initieel voorlopig akkoord over de belangrijkste onderdelen van het dossier. Nu moet de ontwerptekst van de herziene verordening op technisch niveau nog worden aangepast. Het voorlopige akkoord is op 8 november 2023 gepresen-teerd.

Bron: Vie-publique.fr

Oud paspoort terugvragen

Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak) raadt aan om altijd het oude paspoort terug te vragen. Het teruggeven van uw paspoort is geen automatisme en blijft helaas afhankelijk van uw eigen initiatief.  Maar, u heeft ten alle tijden recht het terug te vragen. De officiële reactie van NWW:

NWW voert volgens de wet uit: een reisdocument vervalt van rechtswege indien de geldigheidsduur daarvan is verstreken. Deze moet dan definitief aan het verkeer worden onttrokken. Dit betekent dat het deugdelijk vernietigd moet worden, dan wel op verzoek van betrokkene gedeeltelijk onbruikbaar (ponsgaten) aan de houder worden teruggeven. Het wordt niet standaard teruggegeven, maar het meest praktische is dat men van tevoren een kopie/scan maakt van het paspoort, voordat deze wordt vernietigd of ponsgaten verkrijgt.

NWW gaat wel kijken of het zelf maken van een kopie/scan en het terugvragen van het paspoort met ponsgaten op de website of interne kennisbank vermeld kan worden.

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdo-cumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Er worden piekjaren verwacht met betrekking tot aanvragen nieuwe paspoor-ten. Veel gemeenten zijn momenteel bezig met het in beeld brengen van de aantallen aanvragen reisdo-cumenten vanaf 2024. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, zullen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen.

Bron: Stichting GOED

DigiD App - fout bij verificatie ID check

DigiD App – fout bij verificatie ID check!

Stichting Goed: “Dit pro-bleem is al jaren bekend. Wij hebben een update ge-vraagd aan Min. van BZ:

Er zijn nog steeds enkele problemen. Nederlandse Identiteitskaarten (afgifteda-tum vanaf 2 augustus 2021) en paspoorten (afgiftedatum vanaf 30 augustus 2021) die zijn uitgegeven door ambassades, consulaten, grensgemeenten of de Schipholbalie kunnen nog niet gebruikt worden om de DigiD app te activeren of om op een hoger betrouwbaar-heidsniveau (substantieel) in te loggen. Er ligt een werkende oplossing in het vizier, maar dit vergt nog verdere uitwerking”. 

Voorlopig is het probleem dus nog niet opgelost. Het probleem komt soms ook voor bij ID-kaarten en paspoorten met eerdere afgiftedatum, dan hierboven vermeld. Neem in het laatste geval contact op met Nederland Wereldwijd of DigiD.

Bron: Stichting GOED