Feitjes en Weetjes oktober 2023

Minder zout in stokbroden

Het stokbrood wordt gezon-der met minder zout. Vanaf 1 oktober verandert het recept van stokbrood in Frankrijk als onderdeel van een maatregel om de volksge-zondheid te verbeteren.
“La Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie” heeft voor de tweede keer in twee jaar tijd de toegestane hoeveelheid zout in het brood verlaagd.

Vanaf 1 oktober zal de toegestane hoeveelheid zout in stokbroden 1,4 g per 100 g zijn in “traditioneel” brood, en 1,3 g/100 g voor de “speciale” broden.
In 2022 had de sector zich al verbonden tot 1,5 g/100 g, wat volgens de federatie van bakkerijen door 82% werd gehaald.

Deze strijd om zout te verminderen is niet specifiek voor Frankrijk – de Wereld-gezondheidsorganisatie heeft haar lidstaten aangespoord om hun dage-lijkse zoutconsumptie tegen 2025 met 30% te verminderen.
Gemiddeld zou een vol-wassene 5g (een theelepel) zout per dag moeten binnenkrijgen. Maar in Frankrijk gebruikt men gemiddeld 2-3 gram meer. In Frankrijk worden er 10 miljard stokbroden per jaar verkocht en in 2021 consumeerde Frankrijk ge-middeld 105 gram brood per dag.

Een nest met frelons asiatiques gezien?

Het is belangrijk om deze vondst te melden! Voor het melden van een nest of geïsoleerde insecten kunt u het meldingsformulier ge-bruiken. Melding verplicht u er niet toe om het nest op uw kosten te laten vernietigen.
👉 AZIATISCHE HORZEL DORDOGNE MELDEN

Als u een nest van frelons Asiatiques heeft ontdekt, probeer het dan in geen geval zelf te vernietigen – neem geen enkel risico. Blijf op een veilige afstand van minstens 10 meter en houd allergische mensen uit de buurt.

De wolf: uitbreiding ervan beperken?

Les ministères de l’agriculture et de la transition écologique heb-ben een vergelijkende analyse gepubliceerd van het publieke wolvenbeleid in verschillende Europese sta-ten. Samenleven tussen wolven en vee is in alle landen moeilijk. Het rapport suggereert verschillende mogelijkheden om de uitbreiding van de wolf te beperken. Het rapport van “l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable” (de Algemene Inspectie voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IGEDD)) en “du Conseil général de l’agriculture, de l’alimenta-tion et des espaces ruraux” (de Algemene Raad voor Landbouw, Voedsel en Plattelandsgebieden (CGAAER)), gepubliceerd op 19 september 2023, biedt een vergelijkende analyse van verschillend wolven-beleid in zes Europese landen: Duitsland, Spanje, Italië, Slowakije, Zweden en Zwitserland. De vergelijken-de studie van het beleid in verschillende Europese sta-ten brengt een gemeen-schappelijke observatie aan het licht: 

  • het naast elkaar bestaan van de wolf, een be-schermde diersoort, met fokactiviteiten is moeilijk en vormt een politiek onderwerp;
  • de gebruikte bescher-mingsmiddelen blijven dezelfde: hekken, honden en herders.

De voorwaarden voor interventie verschillen: als Frankrijk en Zweden een hoog niveau van toegestane dodelijke schietpartijen ken-nen, geeft Duitsland toe dat er alleen wordt geschoten in geval van “ernstige” eco-nomische schade. De analyse toont de Franse specifieke kenmerken in het fokken en de hulp aan fokkers. Ten eerste: “het aantal dieren dat door wolven wordt gedood of gewond is in Frankrijk groter dan elders”, onderstreept het rapport. Alleen Frankrijk:  

  • financiert de salarissen van extra herders op zo’n hoog niveau (80% van de kosten van bescher-mingsmaatregelen, die het grootste deel van de Franse beleidsuitgaven vertegenwoordigen);
  • past het concept van “kudde die niet be-schermd kan worden” toe.

Italië en Slowakije zijn de enige van de zes onderzochte landen die de effectiviteit van bescher-mende maatregelen moni-toren voordat ze compen-satie betalen. 

Bron:vie-publique.fr

Nieuwe gendarmeriebrigades

L’Élysée geeft bekendge-maakt dat twee gendar-meriebrigades zich binnen-kort zullen vestigen in de Dordogne, namelijk in Sorges-et-Ligueux (vaste bri-gade) en in Domme (mobiele brigade).

In de Lot-et-Garonne komen er drie brigades bij: Pont-du-Cass, Foulayronnes (mobiel) en Clairac (mobiel).

Brug Cherveix-Cubas is 4 maanden gesloten

De Cherveix-Cubas-brug, tussen Excideuil en Hautefort, is vanaf 2 oktober 2023 tot en met 2 februari gesloten voor weg- en voet-gangersverkeer.
Gedurende deze vier maanden wordt het verkeer omgeleid. Als u vanuit het zuiden van de Dordogne komt, moet u de D75 nemen, voordat u bij Guimalet in Anlhiac uitkomt op de D77, voordat u terugkeert naar de D704. In de andere richting, vanuit het noorden van het departement, is de om-leiding iets langer: u moet de D704 verlaten bij Excideuil om op de D705 te komen, vervolgens de D67 nemen bij Saint-Martial-d’Albarède en de D67 bij Tourtoirac, verdergaan op de D5 en de D62 naar Saint Agnan en uiteindelijk weer aansluiten op de D704.

Thalys heet voortaan Eurostar

Thalys heet voortaan Eurostar. En dat betekent één netwerk met makkelijkere verbindingen tussen België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De naam is veranderd, maar de treinen blijven even snel en de service blijft hetzelfde.

Een ticket van vóór de naamwijziging blijft gewoon geldig, ook voor de treintijden wijzigt er niets.

Alle boekingen en informatie over de reis, diensten en bestemmingen, zijn te vinden op eurostar.com en op de Eurostar-app.

De kleuren van de treinen: treinen naar Londen zijn blauw, treinen naar Frankrijk, België, Nederland en Duitsland rood.

Hier kunt u meer informatie vinden.

Welke regels gelden voor een drone?

Wilt  u met een drone vliegen voor uw plezier of, meer in het algemeen, voor een vlucht met een laag risico? Dan moet u voldoen aan de voorschriften voor vluchten in de open categorie.

Er zijn regels voor een drone die gekocht is vóór 2021 en die minder dan 250 gram weegt.

Hier kunt u meer informatie vinden.

Bron: Service-public.fr

Bent u getuige van dierenmishandeling?

Als u getuige bent van dierenmishandeling, dan kunt u dit online melden.
Le ministère de l’Intérieur heeft op haar website een formulier geplaatst waar-mee  bij de gendarmerie of de nationale politie aangifte gedaan kan worden van geweld of langdurig gebrek aan zorg voor een dier. Het is illegaal om een huisdier of een wild dier dat is getemd of in gevangenschap wordt gehouden, te mishandelen. De volgende handelingen worden bijvoorbeeld be-schouwd als dierenmis-handeling: 

  • een dier voedsel en water onthouden;
  • een dier zonder verzorging achterlaten in geval van ziekte of verwonding;
  • het plaatsen en houden van een dier in een omgeving die het lijden, letsel of ongelukken kan berokkenen;
  • behalve in gevallen van absolute noodzaak, gebruik te maken van aanbinden, fixeren, om-heinen of andere wijzen van opsluiting die ongeschikt zijn voor het dier of die waarschijnlijk letsel of lijden veroor-zaken. 

Om mishandelde dieren te beschermen, heeft le ministère de l’Intérieur op de website een formulier geplaatst waarmee u vertrouwelijk en anoniem aangifte kunt doen als u getuige bent van handelingen die als dierenmishandeling kan worden aangemerkt.

Bron: Service-public.fr

Online procedures: pas op voor nep websites

Een geboorteakte aanvra-gen, punten op uw rijbewijs controleren, een bouw-terrein openstellen… een aantal commerciële web-sites bieden aan om tegen betaling administratieve procedures voor u uit te voeren. Maar, het advies is om op uw hoede te blijven voor nep administratieve websites.
Sommige commerciële sites gaan tot het uiterste om consumenten te misleiden en het uiterlijk van een officiële site aan te nemen. Blauwe, witte en rode kleuren, vlaggen, logo’s die lijken op officiële logo’s, deze sites aarzelen niet om verwarring te zaaien over hun ware status.
Om de valkuilen te vermijden, moet eerst de URL van de site gecontroleerd worden, die wordt weergegeven in de adresbalk van uw internetbrowser. “Officiële Franse overheidssites moeten eindigen op “.gouv.fr” of “.fr” en nooit op “.gouv.org” of “.gouv.com”, waarschuwt la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Echter, “een .fr-site garandeert niet nood-zakelijkerwijs dat het een officiële site is, en het bedrijf dat de site beheert is mogelijk niet in Frankrijk gevestigd”.
Ook de vermelding “https” is een noodzakelijke voorwaar-de om een officiële site te herkennen, maar is niet voldoende.

Hier kunt u meer informatie vinden.

Bron: economie.gouv.fr

Vanaf 1 januari 2024 nieuwe verplichting

Bioafval aan de bron sorteren: een nieuwe verplichting, veel oplossing-en!
Vanaf 1 januari 2024 zal het sorteren van bioafval, in overeenstemming met de Europese wetgeving en de antiafvalwet van 2020, wijdverspreid zijn en alle bedrijven en particulieren aangaan. Daarom helpt de regering lokale overheden om oplossingen te vinden voor burgers en herinnert ze bedrijven aan hun verplichtingen.
Vanaf 1 januari 2024 moet elk Frans huishouden een compostvat hebben. Deze verplichting vloeit voort uit de wet van 10 februari 2020 betreffende de strijd tegen afval en een circulaire economie. Geschat wordt dat elke inwoner in Frankrijk gemiddeld 83 kilo bioafval per jaar weggooit. “In Frankrijk vertegenwoordigen voedselverliezen en -afval 10 miljoen ton producten per jaar, met een geschatte commerciële waarde van 16 miljard euro”, vermeldt le ministère de l’Écologie op haar website.

Wat voor soort bioafval moet in de praktijk worden verwerkt?
Groen afval: gemaaid gras, dode bladeren, snoeihout van struiken, heggen en twijgen, en houtafval van het snoeien en vellen van bomen en heggen.
Voedselafval: restjes van maaltijden of voedselberei-ding of niet opgegeten producten die over datum zijn.

Bron: ecologie.gouv.fr

Een nieuwe applicatie: Agora

Agora, een toepassing voor directe dialoog tussen burgers en overheid.

Op 28 september 2023 kondigde Le ministère du Renouveau démocratique de lancering aan van Agora, een gratis mobiele applicatie waarop gebruikers vragen kunnen stellen aan leden van de regering en hun mening kunnen geven over onderwerpen die door ministers worden voorge-steld.

Volgens Le ministère du Renouveau démocratique is een van de belangrijkste doelstellingen van de applicatie “Agora – Citoyens & Gouv” om geïnteresseerden nauwer te betrekken bij de grote beslissingen die hen aangaan; het moet iedereen in staat stellen zijn keuzes en verwachtingen ten aanzien van het gevoerde overheidsbeleid kenbaar te maken.

Gebruikers van de Agora applicatie kunnen :

  • hun mening geven over onderwerpen die door leden van de regering worden voorgelegd. Elke maand worden gemid-deld 4 raadplegingen voorgesteld. Een raadple-ging duurt 4 weken;
  • vragen sturen naar de overheid en aangeven dat ze een vraag van een andere gebruiker ‘steu-nen’ door op een daartoe voorziene knop te klikken. Elke gebruiker kan maximaal één vraag per week stellen en er zoveel “steunen” als hij wil.

Elke week antwoordt de betrokken minister, of de regeringswoordvoerder, in een video die op de applicatie wordt geplaatst (met een transcriptie) op de vraag die de meeste steun heeft gekregen. Gebruikers kunnen vervolgens aange-ven of de minister volgens hen de gestelde vraag echt heeft beantwoord of dat dit niet het geval is.