Feitjes en Weetjes september 2023

Opening van het jachtseizoen 2023

De 16.000 jagers uit de Dordogne zullen deze activi-teit vanaf zondag 10 september weer hervatten. De jagersfederatie van de Dordogne heeft de balans opgemaakt van het seizoen 2022-2023: dit jaar waren er 16.229 jagers in het departement, een cijfer dat blijft dalen. Ter vergelij-king: in 2010 waren dat er 25.000 en in 2017 20.000.
Dit jaar zijn er 341 nieuwe jagers. De licentie is het eerste jaar gratis. Vervolgens is het -50% voor jongeren onder de 30 jaar in het tweede jaar en -25% in het derde jaar.
De jacht begint zondag 10 september 2023 om 8.00 uur.
De afsluiting vindt plaats op 29 februari 2024.

Verhoging maximum snelheid tot 90 km/u

Meer dan de helft van de Franse departementen heeft de maximumsnelheid op secundaire wegen verhoogd tot 90 km/u, volgens de laatste lijst die is opgesteld door de chauffeursverenig-ing “La Ligue de Défense des Conducteurs”.

Vijftig departementen heb-ben gebruik gemaakt van hun recht om de snelheids-limiet terug te brengen naar het vorige niveau, nadat deze in 2018 werd verlaagd naar 80 km/u op alle secundaire wegen behalve tweebaanswegen.

Sinds 2019 hebben de departementale autoriteiten de bevoegdheid om terug te keren naar 90 km/u, maar ze moeten eerst een studie uitvoeren om het risico op ongevallen op de betreffen-de trajecten te evalueren.

De 90 km/u limiet geldt nu voor 54.836 km weg, volgens berekeningen van “La Ligue de Défense des Conduc-teurs”.

Tot nu toe hebben slechts zeven departementen er voor gekozen om de verhoging op alle in aanmer-king komende wegen toe te passen: Puy-de-Dôme, Avey-ron, Allier, Corrèze, Creuse, Cantal en Ardèche. Deze gebieden zijn over het algemeen landelijk en niet dichtbevolkt.

Uit een studie van een onderzoeksorgaan van de overheid is gebleken dat een verlaging tot 80 km/u 349 levens heeft gered tussen juli 2018 en februari 2020.

Modernisering stations Bordeaux-Bergerac-Sarlat

In de Gironde en de Dordogne worden 16 stations en haltes op de TER-lijn tussen Bordeaux en Sarlat gemoderniseerd om het comfort voor de passa-giers te verbeteren. De regio Nouvelle-Aquitaine is gestart met een programma voor de modernisering van haar stations en rustplaatsen.
De in 2021 ondertekende overeenkomst met SNCF Gares & Connexion voorziet in werkzaamheden ter waarde van 24 miljoen euro tussen 2021 en 2026.

Dit jaar, 2023, zullen de stations op de lijn Bordeaux-Libourne-Bergerac-Sarlat, in de Gironde en de Dordogne, hun faciliteiten en uitrusting gemoderniseerd worden: de renovatie van perrons, ver-lichting, meubilair, beweg-wijzering, passagiersinfor-matie en de installatie van fietsenstallingen.

De betrokken stations zijn Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, Lamothe-Montravel, Vélines, Saint-Antoine-de-Breuilh, Sainte-Foy-la-Gran-de, Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin, Bergerac, La-linde, Mauzac, Trémolat, Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien en Sarlat.

De totale kosten van de werkzaamheden aan de 16 stations op de lijn bedragen 1,307 miljoen euro, waarvan 87% (1,137 miljoen euro) wordt gefinancierd door de regio Nouvelle-Aquitaine en 170.000 euro door SNCF Gares & Connexions.

Prijswaarschuwingen van Carrefour

De Franse supermarktketen Carrefour heeft prijswaar-schuwingen geplakt op diverse producten in een poging om grote leveran-ciers van consumenten-producten onder druk te zetten om de inflatie te verlagen in de aanloop naar langverwachte contractbe-sprekingen.
Carrefour plakt stickers op producten die kleiner zijn geworden maar toch meer kosten, ook al zijn de grondstofprijzen gedaald, om de steun van de consument te krijgen nu de retailers zich voorbereiden om het op te nemen tegen ‘s werelds grootste merken in onderhandelingen die bin-nenkort beginnen en ein-digen op 15 oktober.

“Het doel van het stigmatiseren van deze producten is natuurlijk om fabrikanten te kunnen ver-tellen dat ze hun prijsbeleid moeten herzien,” zei Stefen Bompais, directeur klant-communicatie bij Carrefour, in een interview.

Alexandre Bompard, CEO Carrefour, die ook aan het hoofd staat van FDC, heeft herhaaldelijk gezegd dat consumptiegoederenbedrij-ven niet meewerken aan pogingen om de prijs van duizenden basisproducten te verlagen, ondanks dalen-de grondstofkosten.

Gas- en elektriciteitsprijzen

Een historische stijging!

De aardgas- en elektriciteits-prijzen zijn in 2022 uitzonderlijk gestegen. Door de invoering van het tariefschild is Frankrijk echter relatief beter be-schermd tegen stijgende energieprijzen dan de Europese buren.

Uit de laatste resultaten van het Franse  ministère de la Transition Écologique blijkt dat huishoudens in 2022 een stijging te verwerken kre-gen:

  • van 25% van de gemiddelde prijs van aardgas, inclusief alle belastingen, tot 96 euro per megawattuur (MWh) ;
  • een stijging van 7% van de gemiddelde prijs van elektriciteit, inclusief btw, tot 207 euro/MWh.

Deze stijgingen zijn hoger dan de 5,2% stijging van de consumentenprijzen.
De oorlog in Oekraïne en het economisch herstel na de gezondheidscrisis hebben geleid tot een sterke stijging van de groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit. Als gevolg hiervan zijn de gemiddelde marktprijzen voor elektriciteit en gas tussen 2019 en 2022 verzevenvoudigd.

Tegen deze achtergrond is de gasprijs vóór belasting (HTT) voor huishoudens sterk gestegen (+29% ten opzichte van 2021), net als die van elektriciteit (+24%.) Het grootste deel van de HTT-prijs bestaat uit leverings- en marketing-kosten. De rest komt overeen met de kosten van het transport via de netwerken.

Bij deze prijs vóór belasting komen nog verschillende belastingen en bijdragen. De belastingen (exclusief btw) die huishoudens betalen voor gas zijn in 2022 met 2,6% gestegen, maar voor elektriciteit sterk gedaald (met 52%). Als gevolg van de invoering van het tariefschild is de belangrijkste belasting op elektriciteit (de TICFE) vanaf 1 februari 2022 verlaagd tot één euro per MWh voor huishoudens.

Dit tariefschild heeft het mogelijk gemaakt de gasprijzen te bevriezen en de stijging van de elektriciteitsprijzen te beper-ken tot 4%. Zonder deze regeling zouden de geregu-leerde gastarieven 122% hoger zijn geweest dan het niveau dat op 1 oktober 2021 van kracht was, volgens de Commission de Régulation de l’Energie.

Voor Franse bedrijven is de gasprijs, exclusief btw, in 2022 ook sterk gestegen (+67%), terwijl de elektrici-teitsprijs met 23% is gestegen. De stijging is vooral sterk voor bedrijven die veel gas en elektriciteit verbruiken.

De gereguleerde elektrici-teitstarieven zijn op 1 augustus 2023 met 10% gestegen voor particulieren en kleine bedrijven. De regering heeft aangekon-digd dat het tariefschild eind 2024 – begin 2025 geleidelijk zal worden afgeschaft.

Waarom stijgen de elektriciteitsprijzen?
De nieuwe verhoging van 10% van de elektriciteitsprijs op 1 augustus 2023 heeft betrekking op de geregu-leerde elektriciteitstarieven (TRVE). 
De regering preciseert echter dat “het tariefschild de Franse consumenten zal blijven beschermen voor meer dan een derde van hun factuur, ongeveer 37% van de elektriciteitsfactuur, tegenover 43% nu”. Het tariefschild voor elektriciteit heeft het mogelijk gemaakt om de stijging van de tarieven te beperken tot 15% per 1 februari 2023.

In juni 2023 heeft de Commission de Régulation de l’Energie (CRE), na berekening van de kosten voor levering, transport, marketing en vergoeding van de levering van elektriciteit, een verhoging van meer dan 74,5% aanbevolen  Eerder had de CRE een stijging van 99,22% van de gereguleerde elektriciteitstarieven op 1 februari 2023 voorzien.

Gereguleerde prijs, vaste prijs: wat is het verschil?Sinds de concurrentie werd opengesteld, kunnen consu-menten kiezen uit verschillende elektriciteitsta-rieven:

  • tarif réglementé: (het “blauwe tarief” van EDF), vastgesteld door de overheid en aangeboden door de gevestigde leveranciers, EDF en de lokale distributiebedrijven (ELD’s);
  • tarif fixe: een vast tarief dat hetzelfde blijft gedurende de looptijd van het contract;
  • tarif indexé: geïndexeerd tarief, dat de wijzigingen in de gereguleerde prijzen volgt;
  • prix du marché:
    marktprijs, die tijdens de looptijd van het contract kan veranderen afhanke-lijk van veranderingen in de groothandelsmarkt-prijs.
    Particulieren kunnen op elk moment terugschake-len naar een contract met gereguleerd tarief.

 Bron: vie-publique.fr

Halloween (31 oktober) ook in Frankrijk?

Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. Traditioneel wordt Hallo-ween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada, maar Halloween wordt ook in Frankrijk gevierd. Inmiddels heeft het feest ook sterk aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld, met name in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië.

Op 31 oktober verkleden kinderen zich en als het donker wordt bellen of kloppen ze aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. Als wordt opengedaan roepen ze “snoep/trick” of “je leven/treat” (un “bonbon” ou un “sort” offriandises” ou “bêtises).

De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Tieners, jong volwassenen en steeds meer mensen die ouder zijn dan dat gaan verkleed en zo angstwek-kend mogelijk geschminkt de straat op, of ze gaan naar spontaan ontstane of geor-ganiseerde Halloweenfees-ten.

le premier marché aux cèpes: 163 kilo

Met de zware regenval van vorige week zat iedereen te wachten tot de eerste cèpes zouden uitlopen. En nu is het zover: de allereerste “marché aux cèpes” van het seizoen was op 28 september 2023 in Mussidan. Dat is eerder dan vorig jaar. De leveranciers brachten 163 kilo binnen. Gezien het weer en de hitte van de afgelopen dagen is dat een heel goed begin, zeggen de kenners.

Nieuwe applicatie "Dorie" voor "ecotoerisme"

De applicatie voor eco-toerisme waarmee je de authenticiteit van de regio kunt ontdekken.
Kies een wandeling, ontdek alles wat u moet weten om u goed voor te bereiden en laat u leiden als u er een-maal bent: zo kunt u veel leren over de rijkdom en diversiteit van de regio op een leuke en interactieve manier!

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden.