Te hoge cholesterol concentratie in het bloed en dan....(3)

Dr. Wietze B.M. Erich, arts-fysioloog.
Wietze zal periodiek relevante medische informatie in Eau de Vie publiceren, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Wietze zet zich in voor Nederlanders wonend in Frankrijk inzake medische zorg: zie www.fanf.fr en www.cmunf.fr.

Hoe lager hoe beter?? Dat is onjuist!
Zeker niet van toepassing voor kwetsbare ouderen >70 jaar.
Altijd te bezien in relatie tot andere aanwezige risicofactoren voor hart- en vaatziekten, te bepalen door de huisarts in overleg met patiënt.
Gezonde leefstijl is heel belangrijk.

In “Eau de Vie” van april jl. werd de problematiek geïntroduceerd van het eventueel gebruik van statines bij een te hoge cholesterol concentratie in het bloed. Voor een beter begrip is primair de functie van het cholesterol in zijn diverse verschijningsvormen, in het bijzonder LDL- en HDL-cholesterol, aan de orde geweest. Vervolgens is in het “mei-nummer” ingegaan op de rol van deze lipiden in associatie met hart- en vaatziekten en de betekenis van het begrip risicofactoren. En in het juni artikel zou ingegaan worden op de diverse vormen van behandeling van een te hoge LDL-cholesterol concentratie in het bloed en bediscussieerd worden met speciale aandacht voor (kwetsbare) ouderen: > 70 jaar.
Nu is zeer recent (mei 2019) in Nederland de nieuwe richtlijn CardioVasculair RisicoManagement (CVRM) uitgebracht. Deze richtlijn biedt met name voor huisartsen de mogelijkheid om samen met client / patiënt, rekening houdend met alle risicofactoren, te bepalen welk (sterfte-) risico zij/hij loopt op een (herhaalde) hart/vaat ziekte en welke therapie passend is om zo’n ziekte c.q. herhaling zo goed mogelijk te vermijden.

Hierbij maakt een te hoge cholesterol concentratie en de bestrijding daarvan een belangrijk onderdeel uit van deze richtlijn. CVRM is een uitgebreide nota c.q. handleiding opgesteld door een interdisciplinaire werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de preventie van hart- en vaatziekten. Zij zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd aan deelname.

In dit kader moet genoemd worden dat ook directe kritiek kwam op deze nieuwe richtlijn als het gaat om de betekenis van een te hoge cholesterol concentratie in het bloed en de behandeling daarvan. Aangegeven wordt dat genoemde wetenschappelijke inzichten gebaseerd zijn op onder meer onderzoek van auteurs die misleidende statistieken, uitsluiting van onsuccesvolle onderzoeksuitkomsten, het minimaliseren van bijwerkingen en negeren van talrijke tegenovergestelde waarnemingen hebben toegepast. Deze opvatting is in het verleden meerdere malen gepubliceerd en recent samengevat in JAMA, 3 mei 2019, een internationaal zeer hoogstaand tijdschrift, en in Expert Review of Clinical Pharmacology, 2018, vol. 11, nr. 10, 959 -970. Zelfs recent wordt in het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde aangegeven dat het bewijs voor deze richtlijn CVRM “dun” is.

Bewijs voor hart- en vaatrichtlijnen blijft dun

Nieuws 15-05-2019
Genoemde tegenstrijdige stellingnamen, maatschappelijk zeer relevant, zijn kennelijk voor het programma Radar (AVROTROS TV) van 13 en 20 mei 2019 aanleiding geweest om uitgebreid aandacht te besteden aan de problematiek van het nut van het gebruik van statines bij een te hoge cholesterolconcentratie in het bloed.

De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek waarop het gebruik van statines is gebaseerd kwam aan de orde en ook de dubieuze rol van de farmaceutische industrie. Verder is in de tweede uitzending ingegaan op de positieve effecten van een gezonde leefstijl: gezonde “natuurlijke voeding”, voldoende lichamelijke activiteit, niet roken, beperkt gebruik van alcoholische dranken, op het verlagen van het LDL-cholesterol en verhogen van het HDL-cholesterol.

Eau de Vie Special: Te hoge cholesterol concentratie in het bloed en de betekenis daarvan:


Al deze zeer recente ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de inhoud van dit derde artikel meer accenten te geven op het al of niet, c.q. wanneer wel of niet, statines te gebruiken, en de inhoud en effecten van een gezonde leefstijl. Hierbij zal nog nader advies en commentaar gevraagd worden aan een aantal specialisten op genoemde stellingnamen. Vervolgens zal op korte termijn een “Eau de Vie Special” verschijnen over dit onderwerp. Aan deze “special” zal ook huisarts Eduard Kriek te Groléjac zijn medewerking verlenen.

dr. Wietze B.M. Erich,

juni 2019