Feitjes en Weetjes

Gratis openbaar vervoer: een optie?

Een optie die ter discussie staat!
In deze tijd kan gratis vervoer een oplossing lijken om meer mensen aan te moedigen om gebruik te maken van het openbaar vervoer (bussen, trams, enz.) en de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar wat zijn de soorten gratis toegang die in bepaalde steden worden getest en met welk resultaat?
Een veertigtal plaatsen hebben gekozen voor volledig gratis toegang tot hun openbaar vervoernet-werk. Een aantal andere plaatsen hebben er voor gekozen gepaalde groepen (jongeren, senioren, werklo-zen, mensen met een laag inkomen, begunstigden van de invaliditeitsuitkering voor volwassenen, enz.) gratis toegang te geven tijdens bepaalde periodes (bijvoor-beeld gedurende de nacht, in het weekend).

Nieuwe film: Stella est amoureuse

De film die in de Dordogne is opgenomen met Marina Foïs en Benjamin Biolay is vanaf 14 december in de bioscoop te zien. De film van Sylvie Verheyde is deels opgenomen in de Dordog-ne. De filmploeg heeft in januari 2021, midden in de covid-crisis, in Coulounieix-Chamiers, in Bergerac maar ook in het “café de la place” in Périgueux opnames ge-maakt. De film speelt zich af in Parijs in de jaren 80.

Snelheid van 130 km/u naar 110 km/u?

De snelheid op de snelweg wordt niet verlaagd van 130 km/u naar 110 km/u.
Dit was voorgesteld als een maatregel die het milieu ten goede zou komen en tevens om te besparen op stijgende brandstofkosten, maar pre-mier Élisabeth Borne, zegt hier geen voorstander van te zijn. Élisabeth Borne vindt het wel belangrijk om infor-matie te geven over de besparing die kan worden behaald door langzamer te rijden, over het belang dat dit kan hebben voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Zij is geen voorstander van bindende maatregelen voor burgers, maar vindt wel dat iedereen zijn steentje moet bijdragen.

Verhoging onroerende voorheffing zwembaden

Zwembaden: naar een verhoging van de onroeren-de voorheffing vanaf 2023.
Voor particulieren stijgen de kosten voor het aanleggen van een zwembad. De bedragen die als basis dienen voor de ontwikkeling van “la taxe d’aménage-ment” zijn met 25% verhoogd, van € 200,- naar  € 250,-.
Op 9 november 2022 hebben les députés een amendement op het door de regering ingediende wijzigingswetsvoorstel Fi-nanciën aangenomen, welk amendement voorziet in de verhoging van bepaalde forfaitaire waarden die worden gebruikt bij de berekening van “la taxe d’aménagement”. Bovendien wordt dit bedrag niet meer vastgezet zoals in het verleden het geval was, maar zal het bedrag ieder jaar op 1 januari geactuali-seerd worden volgens de bouwkostenindex die is opgesteld door het nationale statistiekbureau Insee.

Enkele Franse uitdrukkingen met brood

Enkele Franse uitdrukkingen die met brood te maken hebben:
Avoir du pain sur la planche: je hebt veel dingen te doen of je hebt veel werk;
Du pain bénit: een geweldige kans; geschenk uit de hemel
Partir ou se vendre comme des petits pains: verkoopt als warme broodjes;
Ne pas manger de ce pain là: je weigert een immorele actie;
Pour une bouchée de pain: als je iets heel goedkoop koopt of voor bijna niets;
Ça ne mange pas de pain: het kost je niets om het te proberen (‘t eet geen brood).

Ribérac nieuw gezondheidscentrum

In Ribérac is een nieuw departementaal gezond-heidscentrum geopend.
De Dordogne werd geconfronteerd met een groot probleem: het heeft de laagste beroepsdichtheid van Nouvelle-Aquitaine voor de uitoefening van de huisartsgeneeskunde. Het departement telt gemiddeld 8 huisartsen per 10.000 inwoners tegenover 14 per 10.000 in Nouvelle-Aquitaine. Le Conseil Départemental besloot het voortouw te nemen door in 2018 een departementaal plan voor toegang tot zorg vast te stellen. Er kwamen nieuwe gezondheidscentra in Exci-deuil (2019) en Saint-Médard-de-Mussidan (2021) en nu dus ook in Ribérac.

Waar is een tankstation bij mij in de buurt?

Klik hier om direct naar de website te gaan.

Einde van de verplichte kassabon in 2023

Update december 2022
Vanaf 1 april 2023 zullen kassabonnen niet meer automatisch door de winkelier worden afgedrukt. Oorspronkelijk stond deze verandering gepland voor 1 januari 2023, maar die datum is dus veranderd. Dit besluit is op 15 december 2022 in het Publicatieblad gepubliceerd.
Dit is een toepassing van de wet nr. 2020-105 van 10 februari 2020 betreffende de strijd tegen afval en het aanpakken van de aanzien-lijke verspilling die deze bonnen vertegenwoordigen (30 miljard kassabonnen die jaarlijks worden gedrukt). In kassabonnen zitten boven-dien gevaarlijke stoffen.
Dit betreft: ontvangstbe-wijzen van bankpassen/ creditcards; kaartjes uit automaten; vouchers en promotie- of kortingtickets.

Om toch een afgedrukt ontvangstbewijs te krijgen, moet de consument dit nu uitdrukkelijk bij de hande-laar/winkelier aanvragen. De handelaar/winkelier is ver-plicht de consument hiervan op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis te stellen door middel van een mededeling op de plaats van betaling. U kunt eventueel een bon ont-vangen per mail, sms of via een bericht in de applicatie.

MAAR:
Er zijn ontvangstbewijzen die ook na 1 april 2023 nog steeds automatisch worden afgedrukt, bijvoorbeeld:

  • Ontvangsten voor de aankoop van zogenaam-de “duurzame goederen” waarop het bestaan en de duur van de wettelijke garantie van overeen-stemming is vermeld. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke apparaten, computerapparatuur of telefoontoestellen;
  • De ontvangstbewijzen voor geannuleerde of gecrediteerde transacties en/of betalingsverrich-tingen met bankpassen;
  • door verkoopautomaten afgegeven kaartjes die moeten worden bewaard en getoond om een product of dienst te ontvangen;
  • kassabonnen of andere factuurdocumenten die door niet-automatische weegtoestellen worden afgedrukt.

 

Op 1 januari 2023 stopt het automatisch printen van bonnen in Frankrijk. Deze wijziging is ingegeven door de strijd tegen gevaarlijke stoffen in bonnen en om de aanzienlijke verspilling tegen te gaan die deze bonnen vertegenwoordigen (elk jaar worden 30 miljard bonnen gedrukt). Om een geprinte kassabon te krijgen, zal men daar nu uitdrukkelijk naar moeten vragen bij de verkoper. 
E-tickets (verzonden per sms, per e-mail, via QR-code) kunnen de papieren kassa-bon eventueel vervangen.

Deze wijziging heeft geen invloed op bonnen die betrekking hebben op de aankoop van zogenaamde “duurzame” goederen zoals huishoudelijke apparaten, computerapparatuur of tele-foontoestellen.

De woonlandfactor 2023 voor Frankrijk

De woonlandfactor voor Frankrijk voor de berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden is vanaf 1 januari 2023 vastge-steld op 0,8614.
De woonlandfactoren zijn gepubliceerd in de Staats-courant van 4 november 2022.

Tot wel 1.500 euro extra voor vervanging cv-olie

Tot wel 1.500 euro extra voor het vervangen van een cv-olieketel!
Een extra steun tot 1.500 euro wordt toegekend aan huishoudens die hun cv-olieketel vervangen door een milieuvriendelijker verwar-mingssysteem (warmte-pomp, zonneenergiesys-teem, biomassa-ketel, enz.). Deze extra bonus, genaamd “Coup de boost fioul”, is vastgesteld bij een decreet dat is gepubliceerd in het Publicatieblad van 28 okto-ber 2022 en is tijdelijk. Alle huishoudens die zijn uit-gerust met een cv-olieketel kunnen van deze steun genieten, het bedrag van de premie verschilt naargelang het gekozen vervangings-systeem en de middelen van het huishouden. Huishou-dens met een bescheiden inkomen profiteren van een hogere premie. Het gebruik van uw cv-olieketel is nog steeds toegestaan. Het is echter niet meer mogelijk om een nieuwe te installeren.