Feitjes/Weetjes januari 2023

Hôtel 4**** Relais & Châteaux Le Vieux Logis

Hôtel 4**** Relais & Châteaux Le Vieux Logis in Trémolat (Dordogne) is nieuw leven ingeblazen.
Het etablissement heeft veel geld geïnvesteerd om het sterrenrestaurant en de kamers te moderniseren. 
Le Vieux Logis is anderhalve maand dicht geweest in verband met deze verbou-wing en is op 16 december 2022 weer open gegaan. 

Centre communal d’action sociale (CCAS)

De meeste Franse steden hebben een sociaal centrum dat meerdere diensten aan-biedt, maar het bestaan ervan is vaak onbekend bij de inwoners. Le Premier Ministre heeft onlangs 60 miljoen euro toegezegd aan ‘duurzame’ voedselhulp voor 2023, die door het Franse netwerk CCAS zal worden verdeeld. Dit is slechts een van de manieren waarop deze centra lokale bewoners kunnen ondersteunen, voor-al nu de inflatie toeslaat. 

Een CCAS is verplicht voor steden met meer dan 1.500 inwoners en optioneel voor kleinere dorpen, maar zelfs veel Fransen zijn niet op de hoogte van de diensten die ze aanbieden.

Controle op de installatie van artsen en tandartsen

Binnenkort wordt er een wetsvoorstel ingediend.
Daarin staat dat het de bedoeling is dat de installatie van artsen onder voorwaarden gaat gebeuren, bijvoorbeeld:

  • in gebieden waar veel artsen zijn, kan een jonge arts zich alleen vestigen als een andere met pensioen gaat  
  • een jonge dokter zal zich niet kunnen vestigen op een plaats waar al veel artsen zijn

De exacte voorwaarden moeten met de artsen worden besproken, leggen de gedeputeerden uit: er moet een weg worden gevonden tussen het recht op vestiging, de arbeidsom-standigheden en een garan-tie op toegang tot zorg voor iedereen. In de Dordogne hebben we 67 dokters op 100.000 inwoners, en het landelijk gemiddelde is 83. Er zou een tekort zijn van 80 huisartsen in de Dordogne. 

Momenteel kunnen artsen zich vestigen waar ze willen, in tegenstelling tot bijvoor-beeld apothekers. Artsen hechten erg aan deze vrijheid en dit in het verle-den al genoemde voorstel is sterk bekritiseerd omdat ze na vele jaren van studie zelf willen kunnen kiezen waar ze zich willen vestigen.

Livret A: van 2% naar 3% vanaf 1 februari 2023

Het percentage was vanaf 1 februari 2022 1 % en is ver-volgens, als gevolg van de sterke stijging van de inflatie, op 1 augustus 2022 verhoogd naar 2%. 
Vanaf 1 februari 2023 is het percentage 3%.

Juridische waarde van gescande handtekening?

Wat is de juridische waarde van een gescande handge-schreven handtekening op een contract?
Het Hof van Cassatie zegt hierover in een arrest van 14 december 2022 het volgen-de:

“Een werknemer wordt door een bedrijf in dienst genomen met een seizoens-contract voor bepaalde tijd. De volgende dag heeft hij per brief zijn arbeidsover-eenkomst opgezegd, omdat hij van mening was dat zijn werkgever niet aan zijn verplichtingen had voldaan omdat hij hem geen door hem ondertekend contract had verstrekt. De schriftelijke overeenkomst bevat name-lijk een eenvoudige digitale afbeelding van de handteke-ning van de werkgever en geen handgeschreven hand-tekening.

Voor de arbeidsrechtbank is het verzoek van de werknemer om de arbeids-overeenkomst voor bepaal-de tijd om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afgewezen. Het Hof van Beroep verwerpt ook zijn beroep omdat de handtekening waarvan het gescande beeld op de arbeidsovereenkomst is weergegeven, ongeacht het gebruikte technische procedé, de auteur ervan duidelijk identificeert.

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van de werknemer verworpen. Het plaatsen van een handte-kening in de vorm van een gescande afbeelding kan weliswaar niet worden gelijkgesteld met een elek-tronische handtekening in de zin van artikel 1367 van het Burgerlijk Wetboek, maar betekent niet dat er geen sprake is van een handtekening. De arbeids-overeenkomst kan daarom niet worden geherclassifi-ceerd”.

Bepaalde halsbanden worden verboden!

Frankrijk gaat halsbanden voor het trainen van honden die dieren pijn kunnen doen verbieden. In een verklaring van november 2022 zei l’Association Française des Vétérinaires d’Animaux de Compagnie (AFVAC) dat “het gebruik van trainingshals-banden schadelijke gevol-gen heeft voor de fysieke en psychische gezondheid van het dier en dat het gebruik ervan bij de training niet gerechtvaardigd is”.

De parlementsleden hebben het wetsvoorstel goedge-keurd dat de verkoop en het gebruik van elektrische halsbanden of halsbanden die pijn kunnen doen voor huisdieren verbiedt. Als het verbod door de Senaat wordt goedgekeurd, sluit Frankrijk zich aan bij andere Europese landen die op dit gebied wetgeving hebben uitgevaardigd.

Milieuvriendelijke voertuigen

Ecologische bonus, steun voor de aanschaf van milieuvriendelijke voertuig-en: wat verandert er in 2023?

Wilt u uw auto vervangen door een minder vervuilend voertuig? Voor de aankoop van een nieuw of twee-dehands elektrisch, water-stof of hybride voertuig zijn de ecologische bonus-schalen vanaf 1 januari 2023 herzien, volgens een decreet dat op 31 december 2022 in het Staatsblad is gepubli-ceerd. Ook de regels voor de toekenning van de conversiebonus zijn herzien. 

Hier kunt u meer informatie lezen