Feitjes en Weetjes

Handsfree rijden (Conduire sans les mains)

Vanaf 1 september 2022 is handsfree (sans les mains) rijden toegestaan in Frank-rijk maar onder zeer strenge voorwaarden.
Handsfree rijden is alleen mogelijk op wegen met gescheiden rijstroken (met bijvoorbeeld middenberm), zonder voetgangers- of fietsstroken en waar een maximumsnelheid van 60 km/u geldt. Zelfrijdende auto’s van niveau 3 worden toegelaten op de Europese wegen. Als de bestuurder de auto de richting en de snelheid kan laten bepalen, moet men uiteraard altijd waakzaam zijn en moet men op elk moment het stuur weer over kunnen nemen. Op de achterbank of passagiersstoel gaan rusten is uiteraard ten strengste verboden. Het is een grote ontwikkeling maar geen revolutie want voorlopig is er nog geen auto goedgekeurd in Frankrijk.

La contribution à l'audiovisuel public

De bijdrage aan La contribution à l’audiovisuel public wordt inderdaad afgeschaft. Dit betekent een besparing van € 138,- per jaar. Bijna 23 miljoen huishoudens betaalden deze bijdrage.

Emmanuel Macron heeft zijn voornemen bevestigd om de bijdrage aan de openbare omroep voor alle Fransen af te schaffen als hij herkozen zou worden. Emmanuel Macron presen-teerde deze maatregel als een manier om 138 euro koopkracht per jaar terug te geven aan de Fransen. Hij vond de opheffing logisch omdat het een erg dure belasting is die gekoppeld was aan de gemeente-belasting. De gemeente-belasting (taxe d’habitation ) is afgeschaft, dus is het logisch om deze belasting ook af te schaffen. Dit betekent een besparing voor ongeveer 23 miljoen huis-houdens. De tv-licentie-vergoeding is vanaf dit jaar niet meer verschuldigd, zo heeft de regering bevestigd. Het is niet duidelijk of deze afschaffing ook geldt voor buitenlandse eigenaren van vakantiehuizen.

La demande de "Certificat de nationalité Française"

De aanvraag voor een bewijs van Franse nationaliteit moet vanaf 1 september 2022 ingediend worden door middel van een speciaal formulier bij “greffe du tri-bunal judiciaire”, die verant-woordelijk is voor de afgifte van dit document.
Hier kunt u meer informatie vinden

Verschillende steunmaatregelen

In het kader van de koopkrachtwet zijn een aantal steunmaatregelen genomen op het gebied van huisvesting: De “bouclier loyer” beperkt “la hausse des loyers” (huurverhoging) tot 3,5% en de huursubsidie wordt met 3,5% verhoogd.

Energieaudit

De verplichte energieaudit voor de verkoop van huizen of gebouwen die als F of G zijn ingedeeld, die op 1 september 2022 van start had moeten gaan, is uit-gesteld tot 1 april 2023.
Hier kunt u meer informatie vinden over de veran-deringen per 1 september 2022

Medische keuring

Verplichte keuring voor bepaalde bestuurders

Sommige chauffeurs heb-ben een tijdelijk rijbewijs, waarvan de geldigheid wordt verlengd op voorwaar-de dat ze een medische keuring bij een erkende arts doorstaan. De termijn voor het uitvoeren van deze medische keuring wordt verlengd tot maximaal vijf jaar, ongeacht de leeftijd van de bestuurder. Voorheen was de periodiciteit van de controle maximaal twee jaar voor bestuurders ouder dan 61 jaar en één jaar voor personen ouder dan 76 jaar.

Om hun rijbewijs voor auto (B1, B, BE) en motorrijbewijs (A1, A2, A) te verkrijgen of te behouden, moeten som-mige bestuurders, vanwege hun gezondheidstoestand, periodiek of incidenteel medisch worden gecontro-leerd op hun geschiktheid om te rijden. De periodiciteit van deze medische keuring bedraagt nu maximaal vijf jaar, ongeacht de leeftijd van de bestuurder, volgens een decreet gepubliceerd in het Staatsblad van 26 augustus 2022. Deze duur wordt bepaald door een erkende arts, die niet de eigen arts mag zijn. 

Over welke chauffeurs gaat deze medische keuring?

Volgens het verkeersregle-ment zijn, behalve in geval van schorsing, intrekking van het rijbewijs, de bestuur-ders die betrokken zijn bij de medische controle van de rijvaardigheid de kandidaten of de houders van het rijbewijs:

  • die lijdt aan een medische aandoening die onver-enigbaar is met het verkrijgen of behouden van een rijbewijs of die aanleiding kan geven tot de afgifte van rijbewijzen met beperkte geldigheid, waarvan de lijst wordt vastgesteld in gezamen-lijk besluit van de ministers die bevoegd zijn voor de verkeersveiligheid en de volksgezondheid;
  • onderworpen aan perio-dieke of occasionele me-dische controles, in de gevallen die voorkomen op een lijst die is vastgesteld in opdracht van de minister bevoegd voor de verkeersveilig-heid.

Deze controle bestaat uit een beoordeling van de fysieke, cognitieve en zintuiglijke geschiktheid van kandidaten of vergunning-houders in de hierboven beschreven situaties.

Belangrijk: de verlenging van de geldigheid van het rijbewijs was voorheen gelijk aan die van beroeps-chauffeurs die een medische keuring ondergaan, met een maximale frequentie van twee jaar voor bestuurders ouder dan 61 jaar en op één jaar voor bestuurders ouder dan leeftijd van 76 jaar. Voor professionals verandert deze periodiciteit niet.

Bron: Service-Public.fr

Het jachtseizoen

Fédération départementale de Dordogne: Opening van het jachtseizoen:

Ouverture :11/09/2022 à 8h
Fermeture :28/02/2023 à 18h

Laadstation

Laadstation voor elektri-sche auto’s

Ongeveer 2% van de flat-gebouwen – het equivalent van 10.000 plaatsen – heeft een elektrisch laadstation voor auto’s. Dit heeft een impact op de overgang naar elektrische auto’s in Frank-rijk. 

Volgens l’Avere-France (de nationale vereniging voor de ontwikkeling van elektrische mobiliteit), woont 44% van de mensen in Frankrijk in appartementsgebouwen, maar slechts 70% van de particuliere elektrische op-laadpunten bevinden zich in vrijstaande of halfvrijstaande woningen. 
Elke verhuurder met een woning in een flatgebouw kan ervoor kiezen om op eigen kosten een laadpaal te installeren. De directeur van de Union Française de l’Electricité zegt dat velen dit helaas niet weten. 

Cèpes:

Cèpes: het ziet er naar uit dat het een heel goed seizoen gaat worden in Les Landes en le Périgord

De droogte begon in het begin van de lente en het heeft al heel lang niet veel geregend in de regio. Deze droogte was zeer gunstig voor de cèpes. Dit betekent dat er veel geplukt zal gaan worden, maar vergeet niet dat “de natuur niet voor iedereen is”!!!
Op privé terrein zijn bijvoorbeeld de champig-nons eigendom van de eigenaar van het perceel waarop ze groeien. Alle plukkers zijn daarom verplicht toestemming te vragen om paddenstoelen mee te nemen van de eigenaren, het terrein te respecteren en spaarzaam te plukken.
In bossen gelden andere regels: Behoudens tegen-strijdige voorschriften, wordt “toestemming verondersteld wanneer het ingenomen volume niet meer dan 5 liter bedraagt”.
MAAR: In sommige depar-tementen is het plukken van paddenstoelen onder be-paalde voorwaarden door de préfecture verboden of juist toegestaan. Deze besluiten kunnen worden geraad-pleegd op de préfecture en worden in de betrokken gemeenten bekend ge-maakt. Ze worden ook gepubliceerd in twee regio-nale of lokale kranten, verspreid over het depar-tement.

Kleine overtredingen

Kleine snelheidsovertredingen
 
De minister van Binnenland-se Zaken, Gérald Darmanin, stelt voor om kleine snelheidsovertredingen voortaan niet meer te bestraffen met puntenaftrek maar dat deze overtreding-en alleen worden bestraft met een boete.
Een snelheidsovertreding tussen 1 en 5 km/u boven de limiet, werd tot nu toe alleen bestraft met een boete en een punt aftrek van het rijbewijs.

Herstellen asfalt

De stad Périgueux experi-menteert met een goedko-pere en groenere oplossing om het wegennet te herstellen.

Het bedrijf Neovia heeft een techniek ontwikkeld om kleine stukjes van het asfalt te herstellen. Een eerste test vond plaats in Périgueux. Een “oven” verwarmt het gescheurde asfalt en wanneer het asfalt een temperatuur van 250°C heeft bereikt, wordt hand-matig de laag die uiteenvalt, vermengd met emulsie en opnieuw uitgesmeerd. Als het nodig is, wordt er een beetje asfalt toegevoegd. Deze nieuwe methode, genaamd thermoréparation, komt uit Engeland. Normaal gesproken wordt een stukje asfalt verwijderd en vervang-en door een nieuwe coating. Nu wordt 100% van het asfalt hergebruikt. Het duurt 35 minuten om 2 m2 te repa-reren en het maakt veel minder herrie omdat er geen zaag- of graafmachine wordt gebruikt.
Périgueux besteedde dit jaar 2 miljoen euro aan 140 km wegen. Deze nieuwe methode is ecologisch, beter aangepast en goedkoper. Nu wordt gekeken of de reparatie met de nieuwe methode na verloop van tijd standhoudt.

Fiscale brochure

Huisvuilophaalbelasting, Taxe Foncière, Taxe d’Habi-tation etc. Wat betekent het allemaal?

Meer informatie kunt u vinden in een praktische brochure 2022 over de gemeentelijke belastingen van de “Direction Générale des Finances Publiques” (DGFIP).
In de brochure kunt u bijvoorbeeld vinden:

  • een verklarende woorden-lijst van de belangrijkste gebruikte fiscale termen
  • toegang tot formulieren en beschikbaar drukwerk op www.impots.gouv.fr

Octobre Rose

zaterdag 1 okt. 2022 –maandag 31 okt. 2022

Het einde van de groene verzekeringssticker

De groene voorruitstickers op auto’s die aantonen dat een chauffeur verzekerd is, zullen in Frankrijk binnen-kort tot het verleden be-horen, zo heeft de minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, bevestigd. Dit komt doordat men gebruik gaat maken van “Fichier des Véhicules Assurés” (FVA), een online database die het kenteken, de verzekeraar, het contract-referentienummer en de polisduur van verzekerde chauffeurs bevat. Er staan meer dan 60 miljoen voertuigen in de database. Bedrijven moeten eventuele wijzigingen binnen 72 uur aangeven.
De groene verzekerings-stickers vervallen daarom in 2023. Verzekeringsmaat-schappijen versturen ieder jaar 50 miljoen stickers met bijbehorende certificaten naar hun klanten. Het nieuwe systeem is veel effectiever in het bestrijden van verzekeringsfraude en zal het verzekeringsproces eenvoudiger maken. De database is in 2016 opgezet en wordt rechtstreeks ge-voed door verzekeraars. Dit maakt het mogelijk om in theorie in realtime alle verzekeringswaarborgen te hebben die aan elk geregistreerd voertuig zijn gekoppeld.

Vivre en Périgord

In de folder “Vivre en Périgord” (nr 70) staat weer veel informatie over de Périgord. Er staat bijvoor-beeld een uitgebreide update in over het “Contour-nement de Beynac”.
Heeft u de folder niet in de brievenbus ontvangen, dan kunt u hier de folder downloaden of lezen.