"Assurance vie" et "assurance décès"

Levensverzekering en overlijdensverzekering:

wat zijn de verschillen?

Levensverzekering en overlijdensverzekering worden vaak met elkaar verward. Toch zijn het twee heel verschillende soorten contracten. Het ene is een belegging, het andere een verzekeringspolis. Wat zijn de kenmerken van deze contracten? Hoe en waarvoor kun je ze afsluiten? Hierna volgt een kleine samenvatting.

Levensverzekering: een financiële investering
Wanneer u een levensverzekering afsluit bij een bank of verzekeraar, gaat u akkoord met het betalen van premies (eenmalig of periodiek) om uw kapitaal op te bouwen. Wanneer de polis wordt afgesloten, ontvangt de begunstigde (u of een derde partij die in de polis is aangewezen) het opgebouwde kapitaal of een lijfrente.

Verschillende soorten levensverzekeringen
Wanneer u een levensverzekering afsluit, kunt u kiezen uit twee hoofdtypes:

 • een enkelvoudig contract, ook bekend als een “fonds en euros”;
 • een multi-support contract, ook bekend als een “contrat en unités de compte”.

Spaarders geven de voorkeur aan een “fonds en euros”. Stortingen in “fonds euros” zijn gegarandeerd, maar het rendement is beperkt.

“Les contrats multisupports” bevatten meestal een deel “fonds en euros” en een deel “unités de compte”. L’assurance-vie en unités de compte is risicovoller dan fonds euros.

Uw uitkeringen zijn niet gegarandeerd. U kunt kapitaalverlies lijden afhankelijk van de financiële markten. Daarom is het raadzaam om op lange termijn te beleggen om de markteffecten af te vlakken en uw potentiële winsten te optimaliseren.

Het is belangrijk om samen met uw bank uw risicoprofiel, uw beleggingsdoelstellingen en uw beleggingsperiode te bepalen.

Levensverzekering: een flexibele investering met een aantrekkelijk fiscaal kader
Levensverzekeringen onderscheiden zich door hun flexibiliteit en belastingvoordelen.
Wanneer u een levensverzekering afsluit, bent u vrij om uw opgebouwde kapitaal geheel of gedeeltelijk in te leveren wanneer u maar wilt.

Deze optie is onderworpen aan één voorwaarde: de begunstigde van de polis (dit kan iemand anders zijn dan de persoon die de polis heeft geopend) moet instemmen met de opname. Hij moet zijn akkoord schriftelijk geven, nadat hij zijn aanwijzing als begunstigde heeft aanvaard door de verplichte procedure te volgen.

Het is ook mogelijk om een voorschot aan te vragen bij uw verzekeraar. Dit voorschot is een lening die door uw verzekeraar wordt toegekend. U moet op dit voorschot rente betalen tegen de in het contract bepaalde rentevoet.

Een levensverzekering is ook een interessante investering om uw nalatenschap voor te bereiden. Met deze investering kunt u een of meer begunstigden aanwijzen via een begunstigingsclausule.

Het voordeel van een levensverzekering is dat u kunt ontsnappen aan sommige regels van nalatenschap, vooral die met betrekking tot het gereserveerde deel van een nalatenschap.

Polissen die zijn afgesloten op naam van een echtgeno(o)t(e) of partner, bepaalde organisaties zonder winstoogmerk en ten gunste van broers en zussen, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van successierechten.

In andere situaties kan het kapitaal belastbaar zijn, afhankelijk van :

 • de datum waarop de polis werd geopend;
 • de datum van de uitkeringen;
 • uw leeftijd op het moment van de betalingen;
 • het bedrag van het kapitaal dat aan de begunstigde wordt uitgekeerd.

Overlijdensverzekering: een verzekering om uw dierbaren te beschermen
Een overlijdensverzekering is een verzekeringscontract. U betaalt premies aan de verzekeraar, die op zijn beurt een vast bedrag uitkeert aan uw begunstigden wanneer u overlijdt.

In tegenstelling tot een levensverzekering kunt u niet de begunstigde zijn. U moet een persoon of personen als begunstigde aanwijzen wanneer u de polis ondertekent. Op dezelfde manier wordt het bedrag van het uitgekeerde kapitaal bepaald wanneer de polis wordt geopend.

Een overlijdensrisicoverzekering is een middel om uw nabestaanden financieel te beschermen tegen de risico’s van het leven, vooral als u overlijdt of een ongeluk krijgt waardoor u invalide wordt.

Afhankelijk van de polis kunt u in de volgende gevallen een vergoeding ontvangen:

 • ongeval dat leidt tot uw overlijden of invaliditeit;
 • ziekte (op voorwaarde dat deze zich voordeed na het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering);
 • zelfmoord (onder bepaalde voorwaarden).

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?
In tegenstelling tot een levensverzekering worden de premies voor een overlijdensrisicoverzekering niet terugbetaald. Als u besluit uw overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kunt u dus geen bedrag ineens ontvangen dat gelijk is aan de betaalde premies.

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering variëren naargelang het contract en het kapitaal dat aan de begunstigden wordt uitgekeerd.

De kosten van de premies zijn ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 • uw leeftijd wanneer u de polis afsluit;
 • uw levensstijl (roker of niet-roker);
 • uw gezondheidstoestand.

Het kapitaal dat aan de begunstigden wordt uitgekeerd, maakt geen deel uit van de nalatenschap en is dus niet onderworpen aan successierechten. Deze vrijstelling is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Bijdragen die na uw 70e verjaardag worden betaald, worden opgenomen in uw nalatenschap en belast met de rest van uw vermogen.

Op dezelfde manier kan het kapitaal dat aan de begunstigden wordt uitgekeerd, onderworpen zijn aan inkomstenbelasting. Het deel van de overlijdensuitke-ring dat hoger is dan €152.500 is onderworpen aan inkomstenbelasting, tot het totale bedrag van de laatste jaarlijkse bijdrage die is betaald vóór de 70e verjaardag van de polishouder. Het belastingtarief is 20%.

Bron: economie.gouv.fr