Overheid

Een testament opstellen

U kunt uw laatste wensen schriftelijk vastleggen in een testament. Met dit document kunt u met name de overdracht van uw vermogen (legaat) aan een of meer begunstigden (legatarissen) organiseren.

Wat kan er in een testament staan?
Een testament is een document waarin u uw laatste wensen uitspreekt. Bijvoorbeeld :

 • Goederen die bij testament aan een persoon worden gegeven na uw overlijden en over de verdeling van de goederen onder de begunstigden (legatarissen) 
 • Een persoon benoemen om uw laatste wensen uit te voeren (een executeur);
 • Uw wensen aangeven met betrekking tot uw lichaam (orgaandonatie , begrafenis, crematie etc.);
 • Een voogd (un tuteur) aanstellen voor uw kinderen;
 • Een kind erkennen.

Wie kan een testament maken?
Om een testament op te maken moet u aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Gezond van geest zijn, d.w.z. mentale capaciteiten hebben die onderscheidingsvermogen en een wil mogelijk maken;
 2. Meerderjarig of minderjarig zijn ouder dan 16 jaar (tussen 16 en 18 jaar oud kunt u slechts de helft van uw eigendom nalaten, tenzij u een “geëmancipeerde minderjarige” bent, dwz “emancipatie is de handeling waardoor een minderjarige wettelijk wordt gelijkgesteld aan een volwassene en alleen de handelingen kan verrichten waarvoor de wettelijke meerderheid vereist is”);
 3. Beschikken over rechtsbevoegdheid (avoir la capacité juridique): Vermogen van een persoon (natuurlijk of rechtspersoon) om rechten en plichten te hebben en deze zelf uit te oefenen (voorbeelden: recht om een contract te sluiten, recht om gerechtelijke stappen te ondernemen) om uw eigendom te beheren.
 • Om geldig te zijn, mag uw testament niet onder dwang zijn opgesteld!
 • Als u als meerderjarige onder voogdij staat, kunt u alleen een testament maken met toestemming van de voogdijrechter of de familieraad;
 • Bent u meerderjarig onder gezinsmachtiging, onder rechtsbescherming of onder curatele, dan kunt u alleen uw testament opmaken;
 • U kunt niet samen een testament maken. Het is bijvoorbeeld verboden om een enkel testament op te stellen voor u en degene met wie u als koppel samenwoont: huwelijk, pacs of concubinaat (vrije vereniging). Elk lid van het paar moet zijn laatste wensen in zijn eigen testament kenbaar maken.

Hoe schrijf je een testament?
U kunt zelf uw testament schrijven, zonder tussenkomst van een notaris. 
Om geldig te zijn, moet een testament aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Volledig met de hand geschreven zijn (het mag nooit op de computer worden getypt, zelfs niet gedeeltelijk);
 2. Het moet precies gedateerd zijn (aanduiding van de dag, maand en jaar);
 3. Het moet ondertekend zijn.
 • U kunt uw testament in een vreemde taal schrijven;
 • Om elk risico van nietigverklaring of verkeerde interpretatie (dubbelzinnigheid, enz.) van uw testament te vermijden, kunt u bij het opstellen ervan het advies van een notaris inwinnen;
 • U kunt uw testament zelf bewaren. U kunt het ook in bewaring geven bij een notaris. In dat geval moet de notaris het binnen 3 maanden na uw overlijden registreren in het centrale bestand van testamenten (Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV);
 • De erkenning van een kind in een testament moet worden gedaan bij een notaris, in een authentiek testament;
 • Het verdient aanbeveling dat vertrouwde personen op de hoogte worden gebracht van het opstellen van een testament en van de plaats waar het zich bevindt. Als het bestaan en de plaats ervan voor iedereen onbekend zijn, kan het testament niet worden gerespecteerd.

Welke regels moeten worden gevolgd om uw vermogen in een testament over te dragen (de goederen die u in een testament overdraagt, noemen we een legaat).

Welk vermogen kan worden nagelaten?

 • De goederen moeten u persoonlijk toebehoren. Dit kunnen huizen, appartementen, grond etc. zijn. U kunt ook meubels, voertuigen, schilderijen etc. nalaten
 • U kunt echter niet uw naam of een eretitel nalaten

Aan wie kunnen goederen worden nagelaten?
U dient zich te houden aan de door de wet opgelegde regels. Als u verplichte erfgenamen (kinderen of echtgenoot) heeft, is het verplicht om bij het opstellen van uw testament voor hen de zogenaamde “erfelijke reserve” te reserveren. 

Aan de andere kant kunt u het resterende deel, het zogenaamde beschikbare deel, vrijelijk aan andere mensen of entiteiten nalaten.

Ook is het mogelijk om een ​​deel van het vermogen te schenken aan verenigingen wanneer deze daartoe bevoegd zijn.

Een erfgenaam die geen lot heeft ontvangen dat gelijk is aan zijn aandeel in de reserve, kan een vordering in vermindering instellen: een rechtsmiddel waarmee een erfgenaam met voorbehoud schenkingen en legaten van de overledene kan aanvechten als deze hem het deel van de erfenis ontnemen dat hem wettelijk toekomt.

Welke soorten legaten zijn er?

U kunt kiezen uit 3 soorten legaten (goederen die bij testament aan een persoon worden gegeven):

 1. Met een universeel legaat (le legs universel) kunt u al uw goederen nalaten aan één persoon (légataire universel). U kunt meerdere légataires universels aanwijzen. De verdeling zal in gelijke delen tussen hen plaatsvinden.
 2. Met een universeel legaat (le legs à titre universel) kunt u een deel van uw goederen (de helft, een kwart enz.) of een categorie goederen (bijvoorbeeld alleen onroerend goed) nalaten aan een persoon (légataire à titre universel).
 3. Met het bijzonder legaat (le legs particulier) kunt u een of meer specifieke goederen (bijvoorbeeld een sieraad) nalaten aan een persoon (légataire particulier).

Le légataire universel et le légataire à titre universel moeten de schulden van uw nalatenschap naar rato van hun aandeel betalen. Le légataire particulier heeft deze verplichting niet.

Kan ik een testament wijzigen of annuleren?
Ja, u kunt tot uw dood uw testament wijzigen of annuleren

U kunt zelf:

 • Tot uw dood uw testament herroepen
 • Afhankelijk van het belang van de aan te brengen wijzigingen, kunt u :
 • een verklaring van wijziging van het testament afleggen voor een notaris
 • een nieuw testament maken dat het vorige annuleert

Op initiatief van uw erfgenamen:
Na uw overlijden kunnen uw erfgenamen de rechter verzoeken uw testament nietig te verklaren. Dit verzoek moet per dagvaarding worden gedaan. Er kan om “nietigverklaring” in een aantal gevallen worden verzocht.

service-public.fr

Hier kunt u meer informatie vinden