Enkele veranderingen per 1 april 2023

inclusief update 1 augustus 2023

Update 1 augustus 2023

Vanaf 1 augustus 2023 worden kassabonnen en afschriften van bankkaarten niet langer systematisch afgedrukt, maar worden vanaf dat moment alleen op verzoek van de klant verstrekt.

Op de website van economie.gouv.fr staat de volgende informatie:

Kassabonnen en afschriften van bankkaarten maken deel uit van het dagelijks leven. Ze worden afgegeven na een aankoop, dienen als bewijs en moeten bepaalde informatie bevatten, zoals de contactgegevens van het bedrijf, de beschrijving van de gekochte producten en de datum en tijd.

Vanaf 1 augustus 2023 wordt deze bon niet meer automatisch afgedrukt maar alleen op verzoek van de klant, ongeacht het bedrag of de aard van de transactie.

Dit betekent dat er een einde komt aan de systematische distributie van kassabonnen, en niet zozeer aan de afschaffing van kassabonnen als zodanig.

Waarom het afdrukken van kassabonnen beperken?
De wet van 10 februari 2020 betreffende de strijd tegen het afval en de circulaire economie en de milieuwetgeving vormen het kader voor deze nieuwe verplichting, die op 1 augustus van kracht wordt.

Deze maatregel maakt deel uit van een milieuvriendelijkere aanpak. Het doel is om de ecologische impact van betalingstransacties te verminderen door de productie van afval tegen te gaan. Elk jaar worden er in Frankrijk 12,5 miljard kassabonnen afgedrukt.

Het doel is ook om de blootstelling van het publiek aan de gezondheidsbedreigende stoffen op het merendeel van de afgedrukte biljetten te beperken.

Voor welke kassabonnen geldt dit?
Het einde van het automatisch afdrukken en distribueren bij elke kassa heeft gevolgen voor de volgende kassabonnen:

 • kassabonnen in verkooppunten en openbare instellingen
 • afschriften van bankkaarten
 • bonnen uitgegeven door verkoopautomaten
 • bonnen die worden gebruikt om de prijs van te koop aangeboden artikelen in verkooppunten te promoten of te verlagen.

Uitzonderingen:
Bepaalde biljetten zijn niet onderworpen aan deze nieuwe verplichting (zie artikel D541-371 van de Code de l’environnement):

 • kassabonnen of andere facturatiedocumenten die aan consumenten worden gegeven en waarop het bestaan en de duur van de wettelijke conformiteitsgarantie wordt vermeld, bijvoorbeeld bij de aankoop van huishoudelijke apparaten of telefoons
 • gevallen waarin de regelgeving vereist dat consumenten een aankoopbewijs krijgen, bijvoorbeeld: producten die gewogen moeten worden, diensten die meer dan € 25 kosten of diensten in de horeca
 • geannuleerde of mislukte creditcardbetalingen
 • bepaalde tickets die worden uitgegeven door automatische machines, zoals tol- of parkeerbonnen.

Hoe kunnen bedrijven zich aanpassen aan deze verandering?
Veel bedrijven hebben niet gewacht tot deze verplichting van kracht werd om zich eraan aan te passen, door de goede gewoonte aan te nemen om klanten te vragen of ze hun kassabon wel of niet willen voordat ze het uitgeven. Het einde van het automatisch afdrukken van kassabonnen vereist echter wel enkele aanpassingen:

Weergave bij de kassa
Detailhandelaars moeten klanten informeren door een mededeling weer te geven bij het betaalpunt dat ze hun kassabonnen op verzoek kunnen krijgen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens
De verkoper kan de klant de kassabon langs elektronische weg (sms, e-mail, enz.) geven als de klant daarmee instemt. Dit alternatief is in geen geval een verplichting.

Als de detailhandelaar een oplossing aanbiedt waarbij de kassabon kan worden ontvangen, zal dit waarschijnlijk inhouden dat persoonsgegevens van de klant worden verzameld en verwerkt. In dit geval moet er een systeem worden ingebouwd waarmee mensen hun uitdrukkelijke toestemming kunnen geven of hun recht kunnen uitoefenen om bezwaar te maken tegen het hergebruik van deze gegevens.

Wat betekenen deze nieuwe regels voor consumenten?
Zolang de klant erom vraagt, kan de verkoper niet weigeren om de kassabon af te drukken.

Consumenten zullen hierover op een leesbare en begrijpelijke manier worden geïnformeerd door middel van het display dat door de detailhandelaar aan de kassa wordt geplaatst.

Bron: https://www.economie.gouv.fr

 • De online belastingaangiftedienst 2022 is mogelijk vanaf 13 april 2023;
 • Het einde van de kassabon is uitgesteld tot 1 augustus 2023 (was eerst 1 januari 2023 en vervolgens 1 april 2023). Om een geprinte kassabon te krijgen moet men daar vanaf 1 augustus om vragen. Er zijn een aantal uitzonderingen:

 1. ontvangstbewijzen met betrekking tot de aankoop van zogenaamde “duurzame” goederen, waarbij het bestaan en de duur van de wettelijke conformiteitsgarantie worden vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke apparaten, computerapparatuur of telefoontoestellen. De volledige lijst van deze goederen is te vinden in artikel D211-6 van de consumentencode;
 2. bankkaarttickets met betrekking tot geannuleerde of gecrediteerde verrichtingen worden afgedrukt;
 3. creditcardbetalingstransacties geannuleerd of onderhevig aan krediet;
 4. bonnetjes uitgegeven door machines waarvan de opslag en presentatie noodzakelijk zijn om van een product of dienst te profiteren;
 5. ontvangstbewijzen of andere factuurdocumenten die zijn afgedrukt door niet-automatische weeginstrumenten.
 6. De energiecheque 2023 wordt vanaf 21 april verstuurd naar in aanmerking komende personen.
 • De energiecheque 2023 wordt vanaf 21 april verstuurd naar in aanmerking komende personen;
 • Verplichte energieaudit sinds 1 april 2023: was oorspronkelijk gepland vanaf 1 september 2022, maar nu is de inwerkingtreding van de verplichte energieaudit uitgesteld tot 1 april 2023  volgens een decreet en een besluit dat op 11 augustus 2022 in het Journal officiel is gepubliceerd. Er zal een energieaudit moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan de verkoop van woningen of gebouwen met energielabel F of G. In dit document worden de werkzaamheden voorgesteld die moeten worden uitgevoerd om de indeling van de woning in één keer of gefaseerd te verbeteren. Deze werken zijn niet verplicht om de verkoop te sluiten, maar de koper zal hiervan op de hoogte worden gebracht;
 • De stookolie-energiecheck wordt verlengd tot 30 april 2023.
 •  

Service-Public.fr