Feitjes en Weetjes februari 2024

Is het verplicht om uw huisdier te verzekeren?

Het is niet verplicht om uw huisdier te verzekeren, be-halve bij bepaalde honden. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade die dit kan veroorzaken.

Als u een hond heeft uit de 1e of 2e categorie (*):

Een huisdierenverzekering (een wettelijke aansprakelijk-heidsverzekering) is verplicht voor honden in categorie 1 en 2. U moet een ver-zekering afsluiten als u een hond heeft die gevaarlijk kan zijn:

  • aanvalshond 
  • waak- en verdedigings-honden

Honden in deze categorie zijn onder andere Amerikaanse Staffordshire terriër, Rottweiler en Tosa.

Als u geen verzekering heeft, kunt u een boete krijgen van maximaal €450.-

Is een huisdierenverze-kering verplicht voor andere dieren?

Verzekering is een optie. U bent echter zelf ver-antwoordelijk voor alle materiële schade of lichamelijk letsel veroorzaakt door uw huisdier bij een derde partij. Dit geldt ongeacht of uw huisdier onder uw zorg en toezicht staat of ontsnapt of verdwaald is. In de praktijk dekt de inboedelverzekering de aansprakelijkheid van derden voor schade die door uw huisdier wordt veroor-zaakt.

Als u geen verzekering heeft, moet u alle schade die uw huisdier veroorzaakt zelf betalen.

Bron: Service-Public.fr (Est-ce obligatoire d’assurer son animal de compagnie?)

Houtkachels: wat zijn de regels in Frankrijk?

Het recht om een open haard (met of zonder inzethaard), een hout- of pelletkachel te gebruiken (voor uw plezier of als back-up of hoofdverwarming) hangt vooral af van de regio/departement waarin u woont. Uw schoorsteen of kachel moet worden geveegd volgens de lokale regels die zijn vastgelegd in een gemeentelijk of prefectureel besluit (deze regels kunnen worden geraadpleegd op het gemeentehuis). Over het algemeen moet de schoorsteen minstens één keer per jaar worden geveegd, maar nogmaals: informeer welke regels in uw departement gelden!

Voor houtkachels gelden verschillende verzekerings-eisen en overheidsnormen en als huiseigenaren zich hier niet aan houden, kunnen ze met een ongeldige verzekering ko-men te zitten of zelfs een aanklacht krijgen in het geval van een huisbrand.

Open haarden worden in Frankrijk op verschillende niveaus gereguleerd.

Wat zijn de normen voor houtkachels in Frankrijk?
De Franse bouwvoor-schriften volgen de be-palingen van de Documents Techniques Unifiés (DTU), ook voor de installatie van houtkachels en schoor-stenen. DTU 24.1 en DTU 24.2 bevelen met name aan dat houtkachels:

  • Voldoende ventilatie hebben
  • Voldoende afdichting hebben op het schoorsteenkanaal
  • Mechanisch stabiel zijn
  • Uitzetting door warmte verdragen
  • Veiligheidsafstanden van 20 cm rondom de kachel in acht nemen

Hoewel huiseigenaren niet wettelijk verplicht zijn om een houtkachel door een vakman te laten installeren, kunnen alleen verwarmings-specialisten certificeren dat een verwarmingsinstallatie aan deze normen voldoet. De DTU-normen bevatten geen sancties, maar als een houtkachel niet aan de bepalingen voldoet en schade veroorzaakt aan het eigendom van een derde partij, kunnen ze worden gebruikt als ondersteuning bij een eventuele rechtszaak. Bijgevolg kan het niet naleven van deze normen een huiseigenaar bloot-stellen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke acties in het geval van een woningbrand.

Wat zijn de eisen van verzekeringsmaatschappij-en voor houtkachels?
Verzekeringsmaatschappij-en zullen uw huis alleen volledig verzekeren als uw houtkachel voldoet aan de DTU-normen. Als u geen aankoopbewijs of andere documentatie heeft om te bewijzen dat uw kachel correct is geïnstalleerd, kunnen verzekeraars eisen dat de kachel wordt geïn-specteerd voordat ze u verzekeren. In het geval van een woningbrand kunnen verzekeraars bewijs eisen dat uw haard correct is geïnstalleerd voordat ze uitkeren.

Wat zijn in het algemeen de regels voor het vegen van de schoorsteen?
U bent verplicht om het schoorsteenkanaal van houtkachels twee keer per jaar te laten vegen door een professional, die een “certificat de ramonage” moet overleggen. Een van deze twee veegbeurten moet plaatsvinden in de periode dat de schoorsteen wordt gebruikt. Deze regel, die in juli 2023 werd ingevoerd, geldt zowel voor huiseigenaren die in het huis wonen als voor mensen die huren. De eigenaar moet de schoorsteen ook laten vegen telkens als een nieuwe huurder de woning huurt.

Als u uw schoorsteen niet laat vegen door een professional of als u de certificaten niet heeft, kunt u een boete krijgen van €450 en zou uw woon-verzekering ongeldig verklaard kunnen worden in het geval van een schoorsteenbrand.

Om precies te weten wat in uw departement gebruike-lijk is, kunt u de dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD) raad-plegen bij de mairie of bij de préfecture. In deze ver-ordeningen, die per prefectoraal decreet worden uitgevaardigd, staan de hygiëne- en sanitaire vereisten in elk departe-ment.

Wijncrisis: 44 miljoen wijnstokken vernietigd

Le fonds d’urgence pour la viticulture is op maandag 19 februari 2024 van kracht geworden voor de Dordogne. De Dordogne heeft 1,41 miljoen euro ontvangen van de in totaal 80 miljoen euro. Dit is een van de eerste reacties van de regering op de boerenop-stand.
Deze steun is bedoeld voor boeren die getroffen zijn door droogte, slecht weer of ziekten zoals meeldauw vorig jaar. Om deze steun te ontvangen, moeten de boeren een verlies van minstens 20% van hun omzet hebben geleden, of minstens 20% van hun oogst hebben verloren. Deze verliezen zijn gebaseerd op een referentiejaar, 2018, behalve natuurlijk voor nieuwe landbouwers. Boeren hebben tot 8 maart de tijd om zich in te schrijven bij de Direction départementale des terri-toires. Ze hebben allemaal al een brief ontvangen.

Bordeaux-wijncrisis: 44 mil-joen wijnstokken worden vernietigd!

Het crisis-rooiplan als reactie op de historische daling in de consumptie van rode wijn, zal 8.000 hectare wijngaarden wegvagen in de Gironde, plus nog eens 3.000 hectare als onderdeel van de jaarlijkse vernieuwing. De meeste wijnstokken zullen worden verbrand. 
In maart 2023 gaf het Ministerie van Landbouw het startsein, met een financieringsplan van 57 miljoen euro. Afgelopen december waren de resultaten binnen: 1.200 wijnboeren, voornamelijk in de regio Entre-deux-Mers, boden zich vrijwillig aan om in totaal 8.000 hectare te rooien in ruil voor een premie van 6.000 euro per hectare. Eind januari verstuurden de autoriteiten de rooivergunningen.

Het doel van dit plan is onder andere om de verspreiding van flavescence dorée (een van de schadelijkste ziekten in de wijngaarden) een halt toe te roepen. Veel wijnboeren in de Gironde hebben de afgelopen jaren geleden onder een aantal crises en hebben een deel van hun wijngaarden moeten opge-ven, wat de verspreiding van deze ziekte in de hand heeft gewerkt.