Update januari 2023

Tarieven januari 2023

Update december 2022

Wat mag in welke afvalbak? Waar moet ik kattenbakkorrels laten? En mag kristal in de glasbak? Een vensterenvelop mag bijvoorbeeld in de papierbak, maar een vieze pizzadoos gaat bij het restafval.
Al het afval dat niet recycleerbaar en niet composteerbaar is, moet afgesloten in zwarte zakken in de daarvoor bestemde terminals of bakken voor huishoudelijk afval worden gedeponeerd.

Onvrede over afvalinzameling van SMD3
De voorzitter van het “Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne” (SMD3), Pascal Protano, werd tijdens een bijeenkomst op 21 november 2022 geconfronteerd met de onvrede van gebruikers over de afvalinzameling, de tarieven en de communicatie over het huivuil. Naar aanleiding daarvan is een ​​begeleidingscommissie samengesteld, die zich bezig gaat houden met de acties van de SMD3, met betrekking tot afvalinzameling, de stimuleringsbijdrage en communicatie.

Update november 2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten we voor het wegbrengen van onze vuilniszakken in de Dordogne gaan betalen. De rekening daarvoor zal hoger zijn dan oorspronkelijk aangekondigd was. Elk gezin betaalt een vast tarief, afhankelijk van het aantal personen per huishouden. Dit pakket staat een beperkt aantal keren openen van een afvalcontainer toe bij inleverpunten (26). Als u het toegestane aantal zakken overschrijdt, wordt voor elke extra vuilniszak een bedrag in rekening gebracht. Voor een gezin van twee personen bijvoorbeeld kost het bijna 245 euro per jaar om 26 zakken van 60 liter weg te gooien (aangekondigd was 178 euro). Voor een extra vuilniszak gaan we van 3 euro naar 5,22 euro. Het gebruik van gele, groene en bruine bakken (voor karton, papier, plastic en glas) blijft gratis.

Toeristen:

 • Sinds twee jaar implementeert de SMD3 sorteer- en composteeroplossingen op campings (sorteerzakjes beschikbaar op de staanplaasen)
 • Toeristen die in een gîte verblijven kunnen de toegangsbadge van de eigenaar gebruiken
 • Voor campers en toeristen die niet in het departement verblijven en bijvoorbeeld slechts een dagje op doorreis zijn: Deze zomer testte de SMD3 de toegang tot terminals via een Bluetooth-applicatie vanaf de mobiele telefoon

De verhoging ten opzichte van de aangekondigde tarieven bedraagt €1,17 per maand voor een een- persoonshuishouden en 
€ 2,78 per persoon per maand voor een tweepersoonshuishouden.
Voor alle overige huishoudens is dit minder dan € 1,50 per persoon per maand.

Update oktober 2021

De voorzitter van het Afvalinzamelingsbedrijf SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des wastes de la Dordogne), Pascal Protano, heeft gereageerd op vragen van het gemeentehuis van Périgueux, naar aanleiding van de stemming over een ingediende motie om een gemengd systeem in plaats van de volledige afschaffing van huis-aan-huis afvalinzameling mogelijk te maken voor sommige zeer dicht bewoonde gebieden.

“Een hele buurt van deur tot deur, het is haalbaar. Aan de andere kant heeft het een prijs. Het zal ofwel de gebruiker zijn die zal betalen, of de stad Périgueux, maar het heeft een prijs”, verzekert Pascal Protano. Voor sommige bewoners is het begrijpelijk dat ze niet naar de inzamelingspunten kunnen reizen erkent Pascal Protano. We zetten een huis-aan-huisdienst op voor die bewoners”, maar wat we vragen is dat de persoon die zijn afval niet kan inleveren een “carte mobilité inclusionheeft, aldus Pascal Protano.

Een ander punt is dat diverse buurtbewoners geklaagd hebben over de stank van het afval. Naar aanleiding van deze klacht heeft SMD3 nieuwe wasvrachtwagens à 400.000 euro per stuk besteld, maar fabrikanten kunnen niet vóór 2023 leveren. “In de tussentijd”, vult Pascal Protano aan, “gaan we een bedrijf in dienst nemen om de terminals schoon te maken”.

En dan zijn er ook nog de zogenaamde illegale stortingen. Enkele vuilniswagens zijn omgebouwd om minstens één maal per week de losse zakken en ander afval op te halen. Ongeautoriseerde stortingen vertegenwoordigen tussen de 2 en 4% van het verzamelde afval. Dat wil zeggen tussen de 1.600 en 3.200 ton per jaar, op een totaal van 80.000 ton.

Pascal Protano heeft aangekondigd dat er binnenkort agenten zullen worden ingezet om degenen die hun afval rond de bakken deponeren te beboeten. ZIj gaan de illegaal gedumpte zakken met afval openen om de eigenaar op te sporen.

Bron: France Bleu

Zeven verenigingen kwamen op 1 oktober bijeen om te praten over de bundeling van hun actiemiddelen met het oog op het verzet tegen het systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval opgelegd door de SMD3. Het doel is om een echte openbare dienst te herstellen die nu in de Dordogne is verdwenen en om billijke oplossingen te vinden voor alle inwoners van dit departement.

Update juli 2021

Zoals in de update van mei al aangegeven, had SMD3 al aangegeven dat er nog enkele problemen opgelost zouden moeten worden en enkele aanpassingen gedaan moeten worden. De onvrede over het nieuwe afvalsysteem groeit. Er zijn al diverse demonstraties aangekondigd en diverse petities zijn al door heel veel tegenstanders ondertekend.

Er is tevens een vereniging “AMCODD” (Association des Mécontents de la COllecte des Déchets en Dordogne) opgericht. AMCODD is tegen de nieuwe afvalcontainers in verband met:

 • discriminatie van ouderen, gehandicapten, zieken die niet langer de mogelijkheid hebben om zelf hun afvalzakken weg te gooien;
 • het mislukken, zelfs vóór de toepassing ervan, van de heffing die SMD3 begin 2022 wil invoeren voor de eerste gemeenten die de nieuwe afvalcontainers (Points d’apports volontaires (PAV)) hebben gehad.

SMD3 kondigde in een persbericht dat op maandag 5 juli werd gepubliceerd meer overleg aan. “We kunnen het uitstel tot 1 januari 2023 aankondigen van de afvalheffing (naargelang van wat we weggooien) die in de plaats zal komen van de heffing voor de verwijdering van huishoudelijk afval, betaald met de taxe foncière. “Het jaar 2022 zal worden gebruikt om het technische systeem te perfectioneren. Huishoudens die al zijn voorzien van badges om de afvalcontainers te openen krijgen een educatieve factuur”, aldus SMD3.

Het overleg, dat zowel met verenigingen als met gekozen functionarissen is gestart, moet ook leiden tot de invoering van een sociale heffing voor de meest bescheiden inkomens. Tegen eind 2021 wordt er in Périgueux en Eymet geëxperimenteerd met bioafval. Ook de terminals worden verbeterd zodat ze via een smartphone-applicatie kunnen worden geopend.

De SMD3 merkt op dat vrijwillige inzamelpunten al hebben gezorgd voor een daling van de productie van huishoudelijk afval met 30 tot 40%, afhankelijk van de sector, evenals een toename van 15% in de inzameling van recyclebaar materiaal.

Mei 2021: SMD3 maakt de balans op

De eerste fase van de inzet van de 1.314 nieuwe afvalcontainers loopt over enkele dagen af. SMD3 maakte op vrijdag 20 mei de balans op en reageerde ook op kritiek van een grote groep ontevreden gebruikers.

Vanaf 31 mei wordt de toegangscontrole van de terminals voor huishoudelijk afval geactiveerd. In aanmerking komende Périgourdins ontvangen ter informatie een factuur voor de laatste zes maanden van het jaar. De voorzitter van SMD3 benadrukt nog een keer dat het doel van het nieuwe afvalsysteem is om de hoeveelheid huishoudelijk afval in de Dordogne te verminderen en het selectief sorteren te vergroten. In Belvès bijvoorbeeld, waar het nieuwe systeem sinds 2019 wordt toegepast, is de hoeveelheid huishoudelijk afval die door de bewoners wordt weggegooid afgenomen met 30%. De verpakkingen worden 20% meer gesorteerd dan voor invoering van het systeem. Plus 4% voor glas en 15% meer voor karton, volgens cijfers van SMD3.

Er moeten nog wel enkele problemen opgelost worden!
Voor mensen met beperkte mobiliteit zonder thuishulp moet een oplossing gezocht worden. Het openingssysteem van de containers is te moeilijk en dus zijn de vuilnisbakken in de Dordogne ongeschikt voor personen met een handicap of personen die in een rolstoel zitten.
Men denkt nu aan het uitdelen van voorafbetaalde zakken zodat het afval van deze bewoners verzameld kan worden. Een probleem is dan wel dat diegene die voor dit systeem kiest, daar waarschijnlijk extra voor moet betalen.

Er moet ook rekening gehouden worden met de vakantiegangers!
Hoe zullen de vakantiegangers die door de Dordogne trekken hun afval wegbrengen? De voorzitter van SMD3 zei dat ze denken aan het verkopen van badges, die verkrijgbaar zullen zijn in tabakswinkels of bij VVV-kantoren. Er wordt ook een mobiele applicatie ontwikkeld zodat de vakantiegangers meteen betalen voor hun afval. Dus: er moet nog het een en ander geregeld worden.

Update januari 2021

De groep tegenstanders van het nieuwe afvalsysteem in de Dordogne wordt steeds groter. De groep heeft nu al 5400 leden. Zij zeggen voor een beter milieu te zijn en niet tegen het meer sorteren van het afval te zijn. Dat is het probleem niet. Het gaat de tegenstanders vooral om de slechte werking van de containers, de vuilniszakken die zich opstapelen rond volle containers, vastzittende kleppen van een container of nog erger, geen toegang tot de containers krijgen ondanks gebruik van de speciale pas (factuur?), vuilniszakken liggen overal, lastig deponeren in de vaak vieze containers. Even gemakkelijk je afval wegbrengen wordt zo verhinderd. Bovendien vreest men hogere inzamelingskosten. Het gevolg van het niet goed werken van het systeem is dat een aantal inwoners nu weigert om de badge te gebruiken en de tassen aan de voet van de containers plaatst. Men vraagt zich bijvoorbeeld ook af hoe toeristen hun afval weg kunnen brengen.

Om een aantal antwoorden op de vragen te krijgen is er een onderzoek gedaan naar de afvalinzameling in de Dordogne. Aan dit overleg namen 1.978 mensen deel. Van deze respondenten werd 22% huis-aan-huis opgehaald, 42% in collectieve containers met vrije toegang en 36% in toegang met badges.
Voor 56% van de respondenten zijn de kosten van de inzameling de grootste zorg; voor 29% te weinig verzamelpunten en voor 14,5% gebrek aan informatie.
Om minder te betalen voor inzameling, is 41% van de mensen die reageerden bereid om meer te sorteren, 25% om te composteren, 19% om verpakte producten te vermijden, maar 14% zegt dat ze geen moeite willen doen.

In de Dordogne, waar de ontevredenheid over het afval zich vermenigvuldigt, werd de inzameling van het afval grotendeels toevertrouwd aan SMD3, onder voorzitterschap van Pascal Protano.

“De afvalbijdrage zal minder kosten als je veel sorteert”, aldus SMD3. “Het bedrag zal 145/180 euro zijn voor 24 afvalzakken per jaar deponeren in de container, dat wil zeggen een basisbedrag van 80/100 euro plus 65/80 euro voor 2 keer openen van een container per maand. Extra openen betekent dus meer betalen (tussen 3 en 4 euro per keer staat in de folder van SMD3). Daarom wil men eerst testen voordat het bedrag wordt toegepast door het uitgeven van een factuur die niet betaald hoeft te worden, maar waarop men wel kan zien hoe hoog de bijdrage ongeveer zal zijn.
In 2015 is immers een wet aangenomen die ons belast voor het storten van afval. De belasting gaat elk jaar met 10 euro per ton omhoog, het moet goed gefinancierd worden”, benadrukt Pascal Protano van SMD3.
De SMD3 investeert momenteel bijna 30 miljoen per jaar om het departement uit te rusten met badge-ophaalterminals en ophaalwagens. Het jaarlijkse budget is 70 miljoen euro, gefinancierd door belastingen, vergoedingen van eco-organisaties en sommige doorverkoop van materialen (vandaag is dat niet meer dan een miljoen euro, met de ineenstorting van de recyclingsector).

Update oktober 2020

Tijdens een persconferentie op dinsdag 6 oktober kondigde Pascal Protano (le président du syndicat des déchets de la Dordogne) een verlenging van de testfase “afval” aan in de sector “Montpon-Mussidan en Belvès”. De invoering is in de genoemde sector niet zo snel verlopen als gepland. Een vertraging als gevolg van het coronavirus, aldus Pascal Protano. De uitvoering, die aanvankelijk gepland was voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. “Gebruikers hebben meer tijd en betere ondersteuning nodig om dit nieuwe incasso- en facturatiesysteem te begrijpen en zich eigen te maken”, zegt de nieuwe président van SMD3. Hij is van mening dat dit uitstel noodzakelijk is.
Bovendien is Pascal Protano van mening dat “de uitbreiding van de testfase SMD3 in staat zal stellen om de moeilijke punten van dit project te regelen”: onder anderen beheer van het toeristisch afval en de strijd tegen de onbeschaafdheid en de stortingen aan de voet van de terminals. Problemen die met name door de burgemeesters werden bekritiseerd toen het nieuwe systeem werd aangekondigd.
De nieuwe bijdrage vervangt de huidige heffing voor de inzameling van huishoudelijk afval. De facturering zal worden gekoppeld aan de daadwerkelijke afvalproductie van de gebruikers. Hoe minder zwarte zakken bij het vrijwillige afgiftepunt worden weggegooid, hoe minder je betaalt. Een methode die verondersteld wordt selectief sorteren te bevorderen.

Update maart 2020

Wij hebben het al diverse keren gehad over de nieuwe procedure voor het afvoeren van ons huishoudelijk afval. Onlangs  hebben wij een brief van SMD3, inclusief onze badge ontvangen.
Wij willen hier even in het kort de inhoud van de brief weergeven omdat nog niet iedereen deze informatie ontvangen heeft:

“De afvalinzameling en -facturatie in de Dordogne is in volle gang.
Na het invullen van het formulier bent u geregistreerd als een particuliere (niet-professionele) gebruiker. In geval van een fout, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U vindt in de bijlage uw SMD3-badge waarmee u de huisvuilterminals kunt openen en waarmee u vanaf 2021 ook toegang kunt krijgen tot de déchetterie. De terminals voor glas, verpakkingen en, op bepaalde punten karton, zijn vrij toegankelijk.

Hoe werkt het? Met deze strikt persoonlijke badge kunt u de trommel van de huisvuilterminals openen door deze eenvoudigweg voor het toegangscontrolepunt te presenteren. Als de terminal eenmaal ontgrendeld is, kunt u tot 60 liter zwarte zakken (bijvoorbeeld 2 x 30l zakken) plaatsen. Eén opening wordt dan afgetrokken van uw pakket. Alleen huishoudelijk afval (de zwarte zakken) wordt in rekening gebracht.

In het laatste kwartaal van 2020 wordt u een factuur toegestuurd, die u niet hoeft te betalen. De factuur geeft aan welk bedrag u aan het einde van de eerste 6 maanden van de werking van het nieuwe systeem had moeten betalen. De inzamelbijdrage voor huishoudelijk afval zal in 2020 nog steeds van kracht zijn en zal vanaf 2021 worden vervangen door uw afvalbijdrage. In uw gemeente zijn of worden binnenkort één of meer inzamelpunten ingericht. U kunt de volledige lijst met locaties raadplegen, of ons bellen als u geen internettoegang hebt.

SMD 3

Update 8 februari 2020

Op heel veel plaatsen worden op dit moment de vuilnis-containers weggehaald c.q. vernieuwd. Op een aantal nieuwe containers staat een datum (bijvoorbeeld 27 maart 2020), maar ook weer niet overal.
Wij hebben om een beetje verwarring weg te nemen even geïnformeerd bij SMD3. Hierna volgt hun reactie:

Bonjour Madame,
Pour ceux et celles qui n’auraient pas reçu le formulaire distribué en septembre et octobre 2019 directement dans les boîtes aux lettres pour les communes concernées par la phase 1 (secteur de Montpon, secteur du Syged et du Bergeracois hors agglomération de Bergerac), il est possible de nous contacter au 09 71 00 84 24 pour faire l’enquête par téléphone ou encore nous retourner le formulaire ci-joint à l’adresse email:

service.usagers@smd3.fr

Pour le Périgord noir, les enquêtes seront faites en 2021 avec une année test 2022 et une facturation en 2023. Les badges sont distribuées au cours du premier trimestre de l’année de transition.
Le badge permettra d’aller dans toutes les bornes d’ordures ménagères de la Dordogne. Pour les autres bornes (recyclage, verre, carton), vous n’aurez pas à utiliser le badge.
Je vous transmets ci-joint la brochure sur la redevance incitative”. Einde citaat.

Voor degenen die het formulier niet hebben ontvangen dat in september en oktober 2019 verzonden is aan de betrokken gemeenten van fase 1 (sector Montpon, sector Syged en de agglomeratie Bergerac), is het mogelijk om contact met ons op te nemen op het telefoonnummer 09 71 00 84 24 om het formulier telefonisch in te vullen of het bijgevoegde formulier naar ons terug te sturen op het e-mailadres: service.usagers@smd3.fr.

Voor de Périgord Noir worden de enquêtes uitgevoerd in 2021 met een testjaar 2022 en facturering in 2023.

De badges worden in het eerste kwartaal van het overgangsjaar uitgedeeld.
Met de badge kunt u naar alle inzamelpunten voor huishoude-lijk afval in de Dordogne gaan. Voor de andere terminals (recycling, glas, karton) hoeft u de badge niet te gebruiken.
Maar let op: een hele volle vuilniszak van 60 liter past echt niet. Dus kleine(re) vuilniszakken gebruiken of zakken van 60 liter niet te vol maken!

Noot van de redactie: Toch is door de reactie van SMD3 de verwarring niet weggenomen. Op de nieuwe containers staat toch echt een datum waarop iedereen de badge moet gaan gebruiken. Wij hebben 20 februari dus weer contact opgenomen met SMD3. Op 24 februari hebben wij de volgende reactie ontvangen:

“Vous allez recevoir votre badge cette semaine. Concernant les dates de fermeture d’accès des PAV, elles seront très probablement décalées, de sortes qu’un maximum d’usagers soient équipés de leurs badges”. Einde citaat.

Zodra we meer informatie hebben, komen we er uiteraard op terug!

HUISVUIL EN GROFVUIL

Heeft u ook in uw brievenbus de folder “Guide Pratique de la Redevance Incitative” van SMD3 ontvangen over huis- en grofvuil? Er gaat namelijk het een en ander veranderen.
In de folder staat dat “La Redevance Incitative” de bijdrage is die de gebruiker moet gaan betalen om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de dienst voor inzameling van huis- en grofvuil. Deze bijdrage is geen nieuwe belasting, maar vervangt de huidige belasting op de verwijdering van huishoudelijk afval (TEOM), een lokale belasting die nu uitsluitend gebaseerd is op de huurwaarde van de woning. De bijdrage zal voortaan gekoppeld worden aan de werkelijke afvalproductie van de gebruikers. Met deze bijdrage worden de tarieven op departementaal niveau geharmoniseerd. Alleen huishoudelijk afval zal in rekening gebracht worden (zwarte vuilniszakken). Alle afvalproducenten zullen worden belast: huishoudens (eigenaar-bewoners, huurders, hoofd- en tweede woningen), bedrijven, gemeenschappen, verenigingen, enz. De vaste abonnementskosten die iedereen in de nieuwe situatie gaat betalen wordt in mindering gebracht op de Taxe Foncière, maar dat geldt niet voor het variabele gedeelte.

Wat is het doel?

 • te voldoen aan de doelstellingen van “la Loi de Transition énergétique (2015)”
 • de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat te verminderen
 • bevordering van een betere afvalscheiding
 • een eerlijker en rechtvaardiger factureringssysteem toepassen
 • beheersing van de kosten van het afvalbeheer en de gebruikers

  De bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de gehele afvaldienstverlening: inzameling, afvalverwerking en de ontwikkeling van nieuwe recyclingkanalen.

De bijdrage bestaat uit:
Een vast gedeelte:

 • een jaarlijks abonnement (zoals voor water, elektriciteit …)
 • en een forfaitair basistarief voor het aantal keren dat de container
  geopend kan worden

Een variabel gedeelte:
– voor het verwijderen van afval dat de vaste prijs te boven gaat

De nieuwe regeling wordt geleidelijk aan in het hele departement Dordogne ingevoerd.
Planning: in 3 fasen, namelijk 1 januari 2021 (Périgord Vert – groen op het kaartje), 1 januari 2022 (omgeving Périgueux en Bergerac – blauw op het kaartje), 1 januari 2023 (Périgord Noir – oranje op het kaartje)

Elke gebruiker moet bekend zijn bij de SMD3. Enquêteurs verzamelen bepaalde informatie zoals identiteit, adres, aantal personen in het huishouden, enz. Alle gebruikers die geregistreerd staan ontvangen een badge (à € 9,- per badge) voor de inzameling bij het vrijwillige afgiftepunt of een container met een chip voor huis-aan-huisophaling. Iedere keer dat de badge gebruikt wordt, wordt geregistreerd.

Kosten:
De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer voor twee personen:
Inzamelingspunten: tussen € 145,- en € 180,- (voor 24 zakken van 50l)
Huis-aan-huis: tussen € 195 en € 230,- (container van 120 l/12 x inzamelen)
Extra zakken: tussen € 3,- en € 4,-.

De kosten van de dechetterie zijn inbegrepen in het abonnement en brengen dus geen extra kosten met zich mee. De badge is essentieel om de slagboom te openen.
De gele zakken die iedereen gratis kon krijgen bij de mairie komen te vervallen.
Wij kregen het verzoek om naar de Mairie van Belvés te gaan en wij hebben daar een volledige uitleg met een filmpje gekregen. Degene die ons de uitleg gaf (sprak Nederlands) vertelde ons dat deze wijziging zeker in zal gaan omdat deze wijziging met algemene stemmen voor de Dordogne aangenomen is. Wij hebben diverse Fransen gesproken en die vertelden ons dat dit in het verleden ook op deze manier ging en dit toen grote problemen gaf met zwerfvuil. Men vreest dat dit nu weer gaat gebeuren. Laten wij hopen dat dit nu anders zal gaan.