Leveringstermijn

Is uw product te laat geleverd toen u het op internet of in een winkel kocht? Of was het beschadigd toen u het ontving?
Komt het geleverde product niet overeen met uw bestelling? Wat kunt u doen en wat zijn uw rechten?

Het product waarin u geïnteresseerd bent is niet direct leverbaar of het is te groot om vanuit de winkel mee te nemen. De leveringsdatum bij u thuis is een essentieel en bepalend element van uw aankoop en moet in het contract worden vermeld. Zodra een aankoop gepaard gaat met een levering, is de verkoper verplicht om u vóór ondertekening van het contract op duidelijke en leesbare wijze de datum of de termijn mee te delen waarop hij zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de dienst uit te voeren.
Bij gebrek aan informatie heeft de verkoper een maximale termijn van 30 dagen om aan u te leveren. Deze verplichting geldt ongeacht of de verkoop plaatsvindt in een winkel of op afstand wordt gesloten (via internet, per post, per telefoon, etc.).

Late levering
Behalve in geval van overmacht, kunt u de verkoper op de hoogte stellen om u binnen een redelijke termijn te leveren. U kunt dat doen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of door verzending van een e-mail.

Als de levering na deze nieuwe termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden, kunt u de overeenkomst ontbinden, in het bijzonder per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De verkoper moet u dan binnen maximaal 14 dagen volledig vergoeden op straffe van verhoging. Bij laattijdige levering is een ingebrekestelling een essentiële voorwaarde, voorafgaand aan de annulering van de bestelling.
Bewaar een kopie als bewijs.

Beschadigde koopwaar
Weiger de leveringsbon te ondertekenen, tenzij u uw reserveringen vermeldt, en weiger de goederen. Geef de verkoper een ingebrekestelling, per aangetekende brief, om een onbeschadigd product bij u af te leveren. De retour- en verzendkosten zijn voor zijn rekening, het is ook zijn verantwoordelijkheid om zich tegen de vervoerder te keren.
Als de vervoerder u niet de mogelijkheid heeft gegeven om de staat van het pakket te controleren, heeft u 10 dagen de tijd om hem per aangetekende brief op de hoogte te stellen van de geconstateerde gebreken.

Niet-conforme koopwaar
Schrijf uw reservering op de leveringsbon en weiger de goederen. U kunt naleving van de bestelling eisen en een beroep doen op de wettelijke conformiteitsgarantie  (daar hebben wji al eerder aandacht aan besteed).

De non-conformiteit kan van toepassing zijn in verschillende situaties: esthetisch verschil, onvolledige levering, verschillende functionaliteiten, niet-functioneren van het product, enz.

De kosten van het retourneren en verzenden van een nieuwe bestelling zijn eveneens voor rekening van de verkoper.

In geval van geschillen is het mogelijk om contact op te nemen met “La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes” (DGCCRF). Zij zullen u informeren over uw rechten en de verschillende mogelijkheden die er zijn.
U kunt uw probleem ook melden op de website Signal Conso.