Terras, zwembad, veranda, tuinhuisje, garage extra kamer, overkapping?

Wilt u bijvoorbeeld een terras, zwembad, veranda, tuinhuisje, garage
extra kamer, overkapping bouwen?
Mogelijk bent u dan “Taxe d’Aménagement” verschuldigd.
Wat zijn de tarieven voor deze belasting? Wat zijn de mogelijke vrijstellingen?

Er is sprake van nieuwbouw als het onmogelijk is deze te verplaatsen zonder deze te slopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende constructies: terras, zwembad (of het nu in de grond, half ingegraven of bovengronds is en niet kan worden verplaatst zonder het te slopen), veranda, tuinhuisje, garage extra kamer, overkapping.
Een nieuwbouw verhoogt de huurwaarde die het pand zou kunnen opbrengen als het zou worden verhuurd en moet dus aangegeven worden. Dit moet uiterlijk 90 dagen na voltooiing van de werkzaamheden gebeurd zijn. De aangifte kunt u online indienen op de website www.impots.gouv.fr en vervolgens gaat u naar het onderdeel “Biens immobiliers”. Aangeven kan ook via een formulier. Hier kunt u het formulier downloaden. Let op: dit is niet hetzelfde als het formulier voor de verklaring van eigendom – dat ook in deze sectie te vinden is – dat eigenaren van onroerend goed in moeten vullen. Als u uw aangifte binnen de deadline van 90 dagen indient, heeft u mogelijk recht op een vrijstelling van de “taxe foncière” voor 2 jaar voor de nieuwe constructie.

“La Taxe d’Aménagement” (eenmalig bedrag) is een lokale belasting die wordt geheven door de gemeente /het departement.
Deze belasting is verschuldigd als u bouwt of verbouwt of iets zou willen vervangen waarvoor u een van de volgende vergunningen van de gemeente zou moeten hebben of het nu gaat om een formele bouwvergunning of een voorafgaande aangifte.

  • Le permis d’Aménager (stedenbouwkundige vergunning)
  • Le permis de Construire (bouwvergunning)
  • Autorisation Préalable de Travaux (voorafgaande toestemming)

Le Permis d’Aménager is verschuldigd voor het creëren van een gesloten en overdekte vloeroppervlakte met een oppervlakte groter dan 5 m² en een plafond-hoogte groter dan of gelijk aan 1,80 meter, met inbegrip van zolders en kelders. Ook tuinhuisjes of elke andere aanbouw die u buiten uw huis zou willen bouwen, vallen ook onder de werkingssfeer van de belasting.
“Les bâtiments non couverts” (niet-overdekt, zoals terrassen of open pergola) zijn uitgesloten van het belastbare gebied.
Bepaalde voorzieningen zoals zwembaden en zonnepanelen zijn weliswaar uitgesloten van het belastbare gebied, maar zijn toch forfaitair onderworpen aan de belasting.
Als de oppervlakte tussen de vijf en 20 m² bedraagt, bent u verplicht om uw voornemen om te bouwen in een verklaring “Préalable de Traveaux” aan te geven vóórdat u met de bouw begint. Dit moet normaal gesproken naar uw gemeente worden gestuurd.
Als de schuur een oppervlakte van meer dan 20 m² heeft, heeft u een bouwvergunning nodig.

Met betrekking tot de wederopbouw van een structuur die identiek is aan een structuur die is afgebroken of vernietigd – ook wel “Reconstruction à l’Identique” genoemd – stelt de Franse Code de l’urbanisme dat elke bouwvergunning die normaal vereist zou zijn, automatisch moet worden verleend op grond van bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

  • De sloop of vernietiging heeft minder dan 10 jaar geleden plaatsgevonden en de eigenaar van het pand kan het bewijzen;
  • De originele structuur werd gebouwd met alle vereiste autorisaties;
  • Er zijn geen lokale regels of beperkingen die reconstructie onmogelijk zouden maken;
  • De reconstructie vormt geen voorspelbaar risico voor de volksgezondheid of veiligheid. Dit kan van toepassing zijn als de oorspronkelijke constructie is gesloopt omdat het ontwerp bijvoorbeeld onveilig was.

Als aan al deze criteria is voldaan, moet de aanvrager zonder meer een bouwvergunning krijgen. Er moet nog steeds een nieuwe aanvraag ingediend worden en men mag niet verwachten dat de oorspronkelijke toestemming voldoende is. De afmetingen en plaats moeten identiek zijn.

Als voor een bouwproject een Autorisation Préalable de Travaux (voorafgaande toestemming) of bouwvergunning vereist is, is het automatisch onderworpen aan Taxe d’Aménagement, zelfs als het gaat om de wederopbouw van een oude structuur. De enige uitzondering op deze regel die hier van toepassing is, is als het project een Reconstruction à l’Identique is, die minder dan 10 jaar geleden werd verwoest door een ramp zoals een brand.

Als het bouwwerk een oppervlakte van minder dan 5m² beslaat, hoeft de eigenaar uiteraard ook geen belasting te betalen, omdat hij geen Autorisation Préalable de Travaux of bouwvergunning nodig heeft.

Ook constructies die moeten worden gebouwd als onderdeel van een risicopreventieplan (gerelateerd aan het voorkomen van schade door natuurrampen) zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de belasting.

Wat zijn de tarieven van de taxe d’aménagement?
Om het bedrag van de taxe d’aménagement te berekenen, vermenigvuldigt u het belastbare oppervlak van het gebouw dat wordt gecreëerd met de jaarlijkse waarde per m² en vermenigvuldigt u dit resultaat met het tarief dat door de lokale overheid is bepaald.
De jaarwaarden per m² oppervlakte worden bij decreet bepaald. In 2024 is het vastgestelde bedrag € 914,- per m².
Zwembaden en zonnepanelen zijn onderworpen aan een specifieke forfaitaire belasting:

  • € 258 per m² zwembad
  • € 10 per m² oppervlak van de panelen

De tarieven van de ontwikkelingsbelasting worden vastgesteld door de lokale autoriteiten.

Le ministère de la Cohésion des Territoires heeft een simulateur ontwikkeld om het bedrag van de ontwikkelingsbelasting te berekenen.

Hier kunt u meer informatie vinden.
Om de simulateur te openen, klik hier