servitude de tour d'échelle

Moet ik mijn buurman/buurvrouw altijd toestemming verlenen om werkzaamheden op zijn/haar grond via mijn grond uit te laten voeren?

Elke eigenaar van een land of huis kan om tijdelijke toegang tot het land van zijn buurman verzoeken voor werk dat niet vanuit zijn/haar huis kan worden gedaan. Deze “servitude de tour d’échelle” is niet gebaseerd op enige regelgevende teksten. Bij gebreke van een minnelijke schikking, kan de rechter deze opleggen. De rechters geven toestemming voor de doorgang naar de buurman als het werk van wezenlijke aard betreft en het ongemak voor de buurman beperkt is. De laatste, die de tijdelijke doortocht op zijn terrein ondersteunt, moet terecht worden gecompenseerd voor de geleden overlast.

Dit wordt door het Hof van Cassatie in herinnering gebracht in zijn arrest van 12 november 2020. Het bevestigt de weigering van de rechter om een “servitude de tour d’échelle” op te leggen voor een nieuwbouw waarvan de realisatie op de eigendomslijn aanzienlijke schade zou toebrengen aan de buurman. In dit geval wilde een bouwbedrijf een pand bouwen op de eigendomslijn. Om de fundering van dit gebouw uit te voeren, werd de muur van de buren ronduit vernietigd en vervolgens werd in zijn eigendom een sleuf gegraven langs de toegangsweg naar de achterkant van het gebouw. Dit werk maakte de parkeerplaats van een schoonheidssalon zeker zes weken onpraktisch.

Dus de buurman weigert de toegang tot zijn land. Het bouwbedrijf onderneemt juridische stappen. Na een eerste vonnis wordt de zaak aanhangig gemaakt bij het hof van beroep. Ze weigerde het verzoek om twee redenen:

  • de projectgrond is gelegen in een schaarse stedelijke omgeving
  • de werkzaamheden schenden onevenredig veel eigendomsrechten van de buurman

Het Hof van Cassatie bevestigde dit vonnis en verwierp het beroep.

Bron: Service-Public