Enkele veranderingen per 1 september 2023

Maatregelen die vanaf 1 september van toepassing zijn met betrekking tot pensioenhervormingen; herwaardering van beurzen op basis van sociale criteria voor studenten; verhoging van de salarissen van leraren; verhoging tot 75% van de werkgeversparticipatie in vervoersbewijzen voor overheidspersoneel; bijwerken van het tarief van de roerende voorheffing voor de inkomstenbelasting… 

 

 • Pensioenen
  Na de publicatie in het “Journal officiel” in juni van de eerste 2 uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de pensioenhervorming, werden in juli en augustus nieuwe besluiten gepubliceerd die onder andere betrekking hebben op het einde van bepaalde speciale regelingen en de herwaardering van het minimumpensioen. De verschillende bepalingen worden van kracht op 1 september 2023.
 • Studenten
  De schalen om in aanmerking te komen voor studiefinanciering op basis van sociale criteria zijn voor het academisch jaar 2023-2024 met 6% verhoogd. Er zullen 35.000 extra studenten in aanmerking komen. Deze maatregel gaat gepaard met een verhoging van de beurzen met 37 euro voor elk niveau.
 • Onderwijs
  Leerkrachten krijgen een loonsverhoging, ongeacht hun rang, statuut of anciënniteit. Deze loonsverhoging van bijna 100 euro netto per maand geldt voor alle leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs die op contractbasis werken in openbare of privéscholen (professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, professeurs de lycée professionnel, enz.), evenals voor leerkrachten die buiten de school werken in gespecialiseerde functies op het gebied van onderwijs, opleiding, management en coördinatie. Het salaris voor docenten die werkzaam zijn in het hoger onderwijs zal vanaf 1 september stijgen naar €2.785, een stijging van meer dan €100 netto per maand.
 • Vervoer
  Werkgevers betalen nu 75% van de kosten van vervoersbewijzen voor werknemers in de publieke sector, tegenover 50% voorheen. Dit geldt voor abonnementen op een openbare vervoersdienst of een openbare fietsverhuurdienst.
 • Sociale gezondheid
  Vaccins en inentingen kunnen nu worden voorgeschreven in de apotheek. Ouderschapsverlof en verlof om voor familieleden te zorgen veranderen voor ambtenaren. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid wordt in een recent decreet gespecificeerd voor welke producten bulkverkoop verboden is en aangegeven voor welke producten bulkverkoop onder voorwaarden is toegestaan.
 • Werkgelegenheid
  De werkgeversbijdragen voor vergoedingen bij beëindiging van het arbeidscontract en pensionering zijn gelijkgeschakeld. Het percentage van deze ene bijdrage is vastgesteld op 30% van de betaalde vergoeding. Het doel van deze maatregel is om de kosten van contractbeëindiging van vaste contracten te verhogen om werknemers die bijna met pensioen gaan te beschermen tegen mogelijk ontslag.
 • Inkomstenbelasting
  Het tarief van de inkomstenbelasting dat aan de bron wordt ingehouden, is op 1 september bijgewerkt door de Direction Générale des Finances Publiques. Dit nieuwe tarief is gebaseerd op de belastingaangifte van het voorjaar. Het is echter mogelijk om een wijziging van dit tarief aan te vragen, bijvoorbeeld om rekening te houden met een recente inkomenswijziging.
 • Geld
  De woekerrente voor vastrentende hypotheken met een looptijd van 20 jaar of meer is 5,56% vanaf 1 september 2023. In augustus 2023 was het 5,33%. De woekerrente is de maximale wettelijke rente die banken en andere kredietinstellingen in rekening mogen brengen bij het verstrekken van een lening voor onroerend goed.

Service-Public.fr